HiMolde - Samhandling med sårbare grupper i et fenomenologisk perspektiv
Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Om HiM​​o​l​de​ / Aktuelt / For ansa​tte / For studentene / Biblioteket / Kontakt oss ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Samhandling med sårbare grupper i et fenomenologisk perspektiv

​Samhandling med sårbare grupper i et fenomenologisk perspektiv

 

Kvalitativ livsverdensforskning har de siste tiårene fått relativt stort gjennomslag innen helsefag som sykepleie, vernepleie, fysioterapi og ergoterapi. En mulig årsak til dette er at forskningen er «praksisnær» i den forstand at den tar opp problemer knyttet til pasienters/klienters/brukeres og helsearbeideres erfaringer. 

 

Dette er tema som har stor relevans for klinisk virksomhet og kan få konsekvenser for hvordan helsearbeidere forstår, møter og ivaretar mennesker med ulik grad av helsesvikt. Denne forskningen bidrar også til en dypere forståelse for kvalitative metoders muligheter og grenser, fordi den eksplisitt diskuterer forskningens filosofiske forutsetninger.

Forskningsgruppens målsetning er:

  • Å konkretisere og utvikle forskningsbasert kunnskap relatert til helsearbeideres og pasienters livsverdens-erfaringer og formidle denne kunnskapen gjennom publisering av forskningsresultater i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.
  • Å videreutvikle etablerte og etablere nye forskningsnettverk innen det aktuelle området, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Å videreutvikle og tilpasse etablerte metoder til en helsefaglig kontekst.

Hovedfokus er rette mot sårbare grupper innen helse- og sosialvesenet. Aktuelle prosjekter har fokus på syke barn og ungdommer, voksne med psykiske problemer, kronisk og kritisk syke og personer med demens og deres pårørende.

De fleste deltakerne i forskningsgruppen er forskere fra Høgskolen i Molde, i alt rundt femten stykker. I tillegg deltar forskere fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Agder. Tre PhD kandidater fra vårt eget program deltar og veiledes av forskere i gruppen. Rundt fem masterstudenter var siste år aktive i gruppen. Noen av de vitenskapelig ansatte som deltar i gruppen, er ansvarlig for avdelingens valgfrie PhD-kurs: «Profesjonell omsorg i skjæringspunktet mellom livsverden og systemverden».

Gruppen har inngått et samarbeid med tilsvarende forskningsgruppe ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Samarbeidet er avtalefestet ved intensjonsavtale. Det arrangeres årlige samarbeidsseminarer mellom de to forskningsgruppene hvor internasjonale forskere deltar (Solstrandseminaret). Begge forskningsgruppene er tilknyttet Nordisk nettverk innen fenomenologisk helsefaglig forskning, som har årlige samlinger. Nettverksmøtet har to ganger vært arrangert ved vår høgskole. Det jobbes nå med en felles fenomenologisk og helsefaglig antologi ut fra nettverkets forskere. Det vil også være aktuelt å gjennomføre forskningsprosjekt med deltakere fra de ulike miljøene i Norden. Forskningsgruppen samarbeider også med forskere fra University of California, San Francisco (UCSF), som har et ledende internasjonalt miljø innen fenomenologisk livsverdensforskning. En forskere fra UCSF er ansatt i bistillinger ved HiM og en annen forsker deltar i gjennomføringen av PhD kurset «Profesjonell omsorg i skjæringspunktet mellom livsverden og systemverden». Begge bidrar i gruppen. Det er også inngått en intensjonsavtale med UCSF med mulighet for kandidatutveksling.


Det arrangeres årlig en internasjonal tverrfaglig konferanse under paraplyen Human Science Research Conference med deltakere fra hele veden. Flere av medlemmene fra forskningsgruppen deltar aktivt på konferansen med innlegg. Konferansen er viktig både for å holde seg orientert om aktuell forskning og for nettverksbygging. I 2009 ble konferansen arrangert ved Høgskolen i Molde i samarbeid med UiB og Norsk Lærerakademi i Bergen.

Solstrand

 Gruppeleder

profile.png

Else Lykkeslet
Stilling: Førsteamanuensis
Enhet: Avd. for helse- og sosialfag
Telefon: +47 71 21 40 17
E-post: Else.Lykkeslet@hiMolde.no
Kontor: B-314

 

 Medlemmer

Hildegunn Sundal, Førsteamanuensis, HIM

Inger Helen Solheim, Førsteamanuensis, HIM

Eva Gjengedal, Professor UiB/HIM

Målfrid Råheim, Professor UiB/HIM

Solfrid Vatne , Professor HIM

Aud Orøy, Førsteamanuensis HIM

Else Mari Ekra, Førsteamanuensis UiA

Oddgeir Synnes, Førsteamanuensis VID vit. Høgskole

Else Jørgensen, Førstelektor HIM

Ragnhild Michaelsen, Førstelektor HIM

Elin Mordal, Høgskolelektor HIM

Ingeborg Ulvund, Høgskolelektor HIM

Liv Bachmann, Høgskolelektor HIM

May Britt Storjord, Høgskolelektor HIM

Helene Hanset Willa, PhD kandidat UiB/HIM

Ingrid Hogstad, PhD kandidat HIM

May Helen Midtbust, PhD kandidat HIM/ NTNU Ålesund

Else Lykkeslet, Førsteamanuensis HIM

Sist oppdatert: 19.08.2016 14:43:10
Dele innhold