Kari Elisabeth Bachmann

Faculty of Business Administration and Social Sciences
Norwegian version of this page Position
Dean
Contact
+4771214277
99322593
Study place
Molde

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Bachmann, Kari Elisabeth; Hörmann, Bernadette & Sivesind, Kirsten (2021). Bildung: alive and allowed? : a critical study of work plan practices in Norwegian schools. Journal of Curriculum Studies.  ISSN 0022-0272. . doi: 10.1080/00220272.2021.1936191 Show summary
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Hungnes, Tonje; Haug, Peder & Groven, Gøril (2020). En casestudie om forebyggende mobbearbeid. Paideia.  ISSN 1904-9633.  (20), s 71- 84
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Nerland, Sølve Mikal Krekvik; Skrove, Guri Kaurstad; Hungnes, Tonje & Groven, Gøril (2020). Hvordan lage gode samhandlingsforløp for utsatte barn og unge : normaliseringsprosessteori som redskap til å forstå implementeringsprosesser. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  23(3), s 201- 208 . doi: 10.18261/issn.0809-2052-2020-03-04 Show summary
 • Hungnes, Tonje & Bachmann, Kari Elisabeth (2020). Elevers opplevelse av å delta i en ikke-anonym undersøkelse om læringsmiljø og mobbing : erfaringer med bruk av Spekter-undersøkelsen i videregående skole. Forebygging.no.  ISSN 2535-4000. . doi: 10.21340/66ev-hn48 Show summary
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2020). Læreplaner: fra dokumenter til dokumentasjon, I: Rune Johan Krumsvik & Roger Säljö (red.),  Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.).  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033717.  12.  s 321 - 345
 • Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth & Hungnes, Tonje (2019). Barrierer og suksessfaktorer i PPTs systemrettede arbeid med skolens læringsmiljø - En studie av implementeringen av et systemorientert læringsmiljøtiltak, I: Linn Kristin Akslen-Hoel & Birnir Egilsson (red.),  International Perspectives on Regional Research and Practice.  Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-403-6.  Chapter 8.
 • Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril; Skrove, Guri Kaurstad & Bachmann, Kari Elisabeth (2019). Familiemøte som samhandlingstiltak: Erfaringer fra familier, kommuner og spesialisthelsetjenesten, I: Linn Kristin Akslen-Hoel & Birnir Egilsson (red.),  International Perspectives on Regional Research and Practice.  Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-403-6.  Chapter 7.
 • Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). Transnational policy transfer over three curriculum reforms in Finland : The constructions of conditional and purposive programs (1994–2016). European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  15(3), s 345- 365 . doi: 10.1177/1474904116648175 Show summary
 • Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth & Aarseth, Turid (2016). Integrated care pathways—A strategy towards better care coordination in municipalities? A qualitative study. International Journal of Care Coordination.  ISSN 2053-4345.  19(1-2), s 20- 28 . doi: 10.1177/2053434516649777 Show summary
 • Aarseth, Turid; Bachmann, Kari Elisabeth; Gjerde, Ingunn & Skrove, Guri Kaurstad (2015). Mot samhandlingskommunen? : om endringer i kommunenes eksterne og interne relasjoner i møte med en nasjonal helsereform. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  17(3), s 109- 133 Show summary
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Skrove, Guri Kaurstad (2015). Hva med gråsoneelevene?, I: Peder Haug (red.),  Elev- og lærarrolla : vilkår for læring.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8846-2.  Kapittel 5.  s 85 - 111
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2013). Læreplaner – fra dokumenter til dokumentasjon, I: Rune Johan Krumsvik & Roger Säljö (red.),  Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1280-4.  Kapittel.  s 303 - 342
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Bele, Irene (2012). Rammer og prioriteringer i skolens kvalitetsarbeid, I: Peder Haug (red.),  Kvalitet i opplæringa : arbeid i grunnskulen observert og vurdert.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8054-1.  Kapittel 2.  s 33 - 57
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2012). Kunnskapsløftet som reformprogram: fra betingelser til forventninger, I: Tomas Englund; Eva Forsberg & Daniel Sundberg (red.),  Vad räknas som kunskap? Läroplanteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola.  Liber.  ISBN 978-91-47-09985-6.  Kapittel 12.  s 242 - 260 Show summary
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2011). Et felles nasjonalt tilsyn - om forholdet mellom statlig styring og faglig skjønn, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kapittel 3.  s 51 - 73
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Haug, Peder & Myklebust, Randi (2010). Med rett til å prestere, I: Eyvind Elstad & Kirsten Sivesind (red.),  PISA sannheten om skolen?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01487-6.  Kapittel 17.  s 298 - 317
 • Haug, Peder & Bachmann, Kari Elisabeth (2007). Kvalitet og tilpassing. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (4), s 265- 276
 • Haug, Peder & Bachmann, Kari Elisabeth (2007). Kvalitet og tilpassing. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  91(4), s 265- 276
 • Haug, Peder & Bachmann, Kari Elisabeth (2007). Mangfold, individ og fellesskap, I: Inger Furseth; Paul Leer-Salvesen & Paul Leer-Salvesen (red.),  Religion in late modernity : essays in honor of Pål Repstad.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251922111.  faglig_bok_forlag.  s 63 - 85
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2004). Læreboken i reformtider - et verktøy for endring?, I: Gunn Imsen (red.),  Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00443-1.  Del 2: Læreren mellom styring og frihet.  s 119 - 143
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2002). En lærende skole - tiltak for kompetanseheving i Trondheim kommune, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  En lærende skole. L97 i skolepraksis.  J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2002). Etterord, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  En lærende skole. L97 i skolepraksis.  J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2002). Læreplanens betydning for lærernes arbeid, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  En lærende skole. L97 i skolepraksis.  J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2002). Hva læreplanen kan - og ikke kan, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  En lærende skole. L97 i skolepraksis.  J.W. Cappelens Forlag AS.  Kapittel.
 • Thygesen, Ragnar; Forlin, Chris; Keller, Clayton E. & Bachmann, Kari Elisabeth (2000). Internationalizing Special Education Through Interactive Desktop Videoconferencing. Journal of International Special Needs Education : JISNE.  Three, s 34- 38
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Hohr, Hansjörg (1999). Den nye læreplanen - en trussel mot livsverdenen?, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Både -og: 90-tallets utdanningsreformer i historisk perspektiv.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-456-0782-7.  s 137 - 157

View all works in Cristin

 • Bachmann, Kari Elisabeth; Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Hopmann, Stefan (2005). Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres konsistens og læreres praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

View all works in Cristin

 • Bachmann, Kari Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger; Buset, Kari Leikanger; Festøy, Anne Randi Fagerlid; Groven, Gøril; Haug, Peder; Hungnes, Tonje & Rødal, Jorunn (2020). Skolens innsatsteam mot mobbing. Sluttrapport for følgeforsking av implementeringen av Skolens innsatsteam mot mobbing i Møre og Romsdal.. Rapport (Møreforsking Molde). 2010.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Hungnes, Tonje & Groven, Gøril (2020). UNDERVEISRAPPORT - FØLGEFORSKNING PÅ UNG11. Rapport (Møreforsking Molde). 2013.
 • Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth & Hungnes, Tonje (2020). Beredskapsteam mot mobbing i Møre og Romsdal. Resultater fra følgeforskningen 2017 - 2018. Rapport (Møreforsking Molde). 2011.
 • Landstad, Bergljot; Bakke, Øyvind; Bendixen, Gunnar; Bergem, Randi; Bachmann, Kari Elisabeth & Ervik, Else Britt (2020, 23. november). Det satses på helseledelse i Møre og Romsdal. [Internett].  ntnu.no.
 • Landstad, Bergljot; Bakke, Øyvind; Bendixen, Gunnar; Schønberg, Svanhild Margrethe Arentz; Bergem, Randi & Bachmann, Kari Elisabeth (2020, 30. november). Satsing på helseleiing i fylket. [Internett].  alesund.kommune.no.
 • Bachmann, Andreas; Bachmann, Kari Elisabeth; Hagen, Rigmor Sjaastad; Hernes, Gudmund; Bugge, Kjell; Langøy, Gerd Marit; Kristoffersen, Steinar; Skram, Mary Ellingseter; Lilleheil, Markus & Siggerud, Pia (2019, 16. november). 50 år med studentliv og røre i Molde.  Romsdals Budstikke.
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2019). Forebygging av økonomisk eksklusjon i norsk fotball. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:1. Show summary
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Gammelsæter, Hallgeir; Skrove, Guri Kaurstad & Straume, Solveig (2018). Negotiating logics : Norwegian football clubs’ involvement in refugees inclusion into Norwegian football.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad & Bremnes, Helge (2018). Inkludering i arbeidslivet av personer med Asperger syndrom. Rapport (Møreforsking Molde). 1806. Show summary
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Røvik, Kristin & Straume, Solveig (2018). Stang ut for økonomisk inkludering i idretten?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 38- 39
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth & Skrove, Guri Kaurstad (2018). Inclusion of refugees in Norwegian football clubs.
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2018). Prevention of economic exclusion in Norwegian football. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2018:7. Show summary
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2018). Inclusion of refugees in Norwegian football clubs. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2018:2.
 • Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva & Røvik, Kristin (2018). Inkludering av flyktninger i norske fotballklubber. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2018:3. Show summary
 • Groven, Gøril & Bachmann, Kari Elisabeth (2017). Verdien av mestring. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 42
 • Skrove, Guri Kaurstad; Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril & Bachmann, Kari Elisabeth (2017). Egenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde : brukerundersøkelse av ulike anleggstyper for fysisk aktivitet. Rapport (Møreforsking Molde). 1707. Show summary
 • Groven, Gøril; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). Inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeidslivet : VRI-prosjekt med Spesialistbedriften. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1601. Show summary
 • Skrove, Guri Kaurstad & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). Kvalitet i alle ledd : samordning av hjelpetilbud til barn og unge. Rapport (Møreforsking Molde). 1606. Show summary
 • Skrove, Guri Kaurstad; Groven, Gøril; Nerland, Sølve Mikal & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). "I UNG" - et alternativt opplæringstiltak for ungdom som har droppet ut av videregående opplæring : resultater fra følgeforskningen. Rapport (Møreforsking Molde). 1612. Show summary
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger & Hervik, Arild (2015). Grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre : en undersøkelse av tilskuddsordningen til grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre. Rapport (Møreforsking Molde). 1516. Show summary
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad & Groven, Gøril (2015). Evaluering av "Den gode skoleeier" : kommuners arbeid med skoleeierrollen og erfaringer med skoleeierprogrammet. Rapport (Møreforsking Molde). 1513. Show summary
 • Bergem, Randi; Bachmann, Kari Elisabeth; Halvorsen, Lars Julius; Skrove, Guri Kaurstad & Yttredal, Else Ragni (2015). Kommunereform og lokalt folkehelsearbeid. Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid..
 • Groven, Gøril; Skrove, Guri Kaurstad & Bachmann, Kari Elisabeth (2015). Fremtidens eldreomsorg : kunnskapsgrunnlag tilknyttet bygging av nytt omsorgssenter i Aukra kommune. Rapport (Møreforsking Molde). 1512. Show summary
 • Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth; Bremnes, Helge & Groven, Gøril (2015). KS FoU-prosjekt nr. 134033 : trygg oppvekst - helhetlig organisering av tjenester for barn og unge. Rapport (Møreforsking Molde). 1502. Show summary
 • Skrove, Guri Kaurstad; Groven, Gøril & Bachmann, Kari Elisabeth (2015). Sammen om rehabilitering i nærmiljøet : sluttevaluering av "Livsnær livshjelp" - et samhandlingsprosjekt om rehabiliteringsbrukere i Aure. Rapport (Møreforsking Molde). 1506. Show summary
 • Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Groven, Gøril & Bachmann, Kari Elisabeth (2015). "Sulten og tørst, men Stikk UT! først" : en brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT!. Rapport (Møreforsking Molde). 1505. Show summary
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Kaurstad, Guri (2014). Interaction or self-support? : Norwegian municipalities' adaptation to the Coordination Reform. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  (Annual Conference Supplement) Show summary
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Kaurstad, Guri; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2014). Interaction or self-support? : Norwegian municipalities' adaptation to the Coordination Reform. Show summary
 • Kaurstad, Guri & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Need for change : development of integrated care pathways for vulnerable children and adolescents. Show summary
 • Skrove, Guri Kaurstad; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant barn og unge i Kristiansund : levekårsprosjektet i Kristiansund. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1402. Show summary
 • Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre. Rapport (Møreforsking Molde). 1417.
 • Skrove, Guri Kaurstad; Witsø, Elisabet & Bachmann, Kari Elisabeth (2014). Livsnær livshjelp : rehabilitering i nærmiljøet. Rapport (Møreforsking Molde). 1403. Show summary
 • Kaurstad, Guri & Bachmann, Kari Elisabeth (2013). Kvalitet i alle ledd : en analyse av endringsbehov i utrednings- og behandlingslinjer for barn og unge med behov for sammensatte og koordinerte tjenester. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1303. Show summary
 • Kaurstad, Guri; Bachmann, Kari Elisabeth & Oterhals, Geir (2013). Gir deltagelse i frisklivssentralen i Molde et friskere liv? : deltagernes opplevelse av tilbudet, endring i fysiske parametere og helseatferd etter 3 måneder. Rapport (Møreforsking Molde). 1308. Show summary
 • Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth & Afsar, Azita (2013). Researching curriculum specification and freedom in Norway, In Wilmad Kuiper & Jan Berkvens (ed.),  Balancing Curriculum Regulation and Freedom across Europe : CIDREE Yearbook 2013.  CIDREE: Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe.  ISBN 978-90-329-2336-5.  Chapter.  s 163 - 188 Show summary
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Haug, Peder & Myklebust, Randi (2010). With the right to perform.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2010). Administrating Minds, Managing Hopes. The Movement toward Accountability and Individualization in Education.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2009). Forskning om tilpasset opplæring.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2009). Læreplanen: en betingelse eller forventning? En sammenliknende studie av skolens respons på nye læreplaner i et styringsperspektiv.
 • Skedsmo, Guri; Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2009). Responsibility and Accountability in Institutional Governance.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Haug, Peder & Solbrekke, Tone Dyrdal (2007). Gjesteredaktør i Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Haug, Peder & Bachmann, Kari Elisabeth (2007). Gjesteredaktør i Norsk Pedagogisk tidsskrift nr. 4.
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2007). Evaluation and Standardization. The Changing Role of Curriculum and Reform.
 • Afsar, Azita; Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2006). Fra gammel til ny læreplan - etablerte forventninger og mulige forandringer. Kommunikasjon.  ISSN 1502-3052.  (6)
 • Afsar, Azita; Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2006). Fra gammel til ny læreplan - etablerte forventninger og mulige forandringer. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Haug, Peder (2006). Forskning om tilpasset opplæring. Forskingsrapport - Høgskulen i Volda/ Research Report - Volda University College. 62. Show summary
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Haug, Peder (2006). Tilpasset opplæring - hva vet vi?.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2006). Elevvurdering i Kunnskapsløftet - hva og hvorfor?.
 • Bergem, Randi; Båtevik, Finn Ove; Bachmann, Kari Elisabeth & Kvangarsnes, Marit (2006). Tidleg oppstart med nye læreplanar : kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing. Arbeidsrapport. 196. Show summary
 • Haug, Peder & Bachmann, Kari Elisabeth (2006). Tilpassa opplæring.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2005). Læreplanens differens. Formidling av læreplanen til skolepraksis.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2003). Lærebøkenes rolle i læreres arbeid.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Hopmann, Stefan (2003). Hvordan formidles læreplanen? Om læreplanens og lærebøkenes betydning for læreres arbeid.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Hopmann, Stefan (2003). Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis. Synteserapport. http://www.program.forskningsradet.no/reform97/uploaded/nedlasting/Hopmann.doc.
 • Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Bachmann, Kari Elisabeth (2003). Nordiske læreplaner og den ukjente X.
 • Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth & Afsar, Azita (2003). Nordiske læreplaner. Publikasjon 10.
 • Afsar, Azita; Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2002). Education and Evaluation. The potential and actual perception of the Norwegian Curriculum Reform.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2002). Hvilken rolle spiller lærebøkene for implementeringen av reform 97? Om materiellets nytte og muligheter for å endre forhold ved undervisningen.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (2002). Hvilken rolle spiller lærebøkene for implementeringen av reform 97? Om materiellets nytte og muligheter for å endre forhold ved undervisningen.
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Afsar, Azita; Hopmann, Stefan & Sivesind, Kirsten (2002). hvordan formidles læreplanen? Hvilken rolle spiller lærebøker, kompetansekurs og evaluering for implementeringen? Forventninger og forandringer.
 • Hopmann, Stefan; Afsar, Azita; Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2002). Hvordan formidles læreplanen? Hvilken rolle spiller lærebøker, kompetansekurs og evaluering for implementeringen? Forventninger og forandringer.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (1999). Store reformer og små forandringer? Norske utdanningsreformer på 90-tallet.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (1999). Utdanningsreformer i skolepraksis.
 • Bachmann, Kari Elisabeth (1998). Gis livsverdenen rom i dagens skolepolitiske intensjoner? En analyse av L97 i spenningsfeltet mellom system og livsverden.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 4:01 PM - Last modified Oct. 18, 2018 9:38 AM