Facts about the course

Study points:
7.5
Responsible department:
Faculty of Business Administration and Social Sciences
Course Leader:
Oskar Solenes
Lecture Semester:
Spring
Teaching language:
Norwegian
Duration:
½ year

IDR100 The organization and management of sport I (Spring 2021)

About the course

Emnet gir studentene grunnleggende kunnskap om idrettens historiske utvikling og organisering i Norge. Gjennom emnet vil studentene gjennomgå tema som:

 • Idrettens organisering i Norge
 • Statlig idrettspolitikk
 • Idrettens profesjonalisering og kommersialisering
 • Idretten som inkluderingsarena
 • Barne- og ungdomsidrett
 • Idrett og kjønn

Dette emnet er del av gjennomgående læringstråder om forskning og arbeid i team i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av læringstrådene

The course is connected to the following study programs

Recommended requirements

Ingen spesielle

The student's learning outcomes after completing the course

Kunnskap:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • redegjøre for idrettsorganisasjoners historiske utvikling fra 1850 og frem til i dag
 • forstå idrettens plass som institusjon i det norske samfunnet
 • forstå andre institusjoners definisjonsmakt i idretten
 • kjenne til hvordan noen av idrettens ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner og institusjoner er organisert og ledet
 • redegjøre for utformingen av statens og organisasjoners idrettspolitikk, samt kjenne til noen sentrale teorier for politikkdannelse
 • redegjøre for, og forstå hvordan kjønn er en sentral faktor for deltagelse i organisering og ledelse av idretten
 • kjenne noen sentrale perspektiver for å forstå og forklare hvilken rolle media og kommersielle aktører spiller ovenfor idretten
 • ha kjennskap til idrettens skyggesider
 • redegjøre for, og forstå noen av de sentrale argumentene for barne- og ungdomsidretten i Norge.

Ferdigheter:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • anvende emnets begrepsapparat i analyser av idrettens organisasjoner 
 • presentere idrettens organisering og ledelse i Norge, selvstendig og sammen med andre
 • hente fram eksempler fra samfunnsdebatten og drøfte idrettens utvikling, utfordringer og rolle i samfunnet

Generell kompetanse:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • arbeide med emnespesifikke oppgaver selvstendig og sammen med andre
 • reflektere selvstendig og kritisk omkring de grunnleggende temaene som emnet tar opp

Forms of teaching and learning

Den organiserte undervisningen består av 3-6 timer undervisning pr. uke med fokus på studentaktiv læring, både individuelt og i grupper.
Det blir lagt opp til besøk til ulike idrettsorganisasjoner i lokalsamfunnet i og rundt Molde, samt gjesteforelesninger hvor oppmøte er obligatorisk og knyttet til arbeidskrav.

I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.

Coursework requirements - conditions for taking the exam

 • Mandatory coursework: Attendance for teaching
 • Courseworks given: 1
 • Courseworks required: 1
 • Presence: Not required
 • Comment:
 • Mandatory coursework: Assignment(s)
 • Courseworks given: 1
 • Courseworks required: 1
 • Presence: Not required
 • Comment:

Examination

 • Form of assessment: Home assessment
 • Proportion: 60%
 • Duration: 8 Weeks
 • Grouping: Group
 • Grading scale: Letter (A - F)
 • Support material: All printed and written supporting material
 • Form of assessment: Digital school assessment - Inspera
 • Proportion: 40%
 • Duration: 2 Hours
 • Grouping: Individual
 • Grading scale: Letter (A - F)
 • Support material: -

Syllabus

Gammelsæter, Hallgeir. 2016. Poeng, penger og politikk: Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse. Oslo: Cappelen Damm

Goksøyr, Matti. 2008. Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt Forlag

Hanstad, Dag Vidar, Gunnar Breivik, Mari Kristin Sisjord og Hans B. Skaset (red.), 2011. Norsk Idrett: Indre Spenning og Ytre Press. Oslo: Akilles.

Øvrig pensumliste vil foreligge i pensumlistesystemet Leganto

Last updated from FS (Common Student System) Nov. 25, 2020 11:21:12 AM