Facts about the course

ECTS Credits:
7.5
Responsible department:
Faculty of Business Administration and Social Sciences
Course Leader:
Oskar Solenes
Lecture Semester:
Spring
Teaching language:
Norwegian
Duration:
½ year

IDR100 The organization and management of sport I (Spring 2021)

About the course

Emnet gir studentene grunnleggende kunnskap om idrettens historiske utvikling og organisering i Norge. Gjennom emnet vil studentene gjennomgå tema som:

 • Idrettens organisering i Norge
 • Statlig idrettspolitikk
 • Idrettens profesjonalisering og kommersialisering
 • Idretten som inkluderingsarena
 • Barne- og ungdomsidrett
 • Idrett og kjønn

Dette emnet er del av gjennomgående læringstråder om forskning og arbeid i team i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av læringstrådene

The course is connected to the following study programs

 • 1 year Program in Sport Sciences and Adventure
 • Individual Study Courses/Part- time studies
 • Bachelor in Sport Management
 • Bachelor in Law and Administration
 • Exchange programme - Bachelor's level

Recommended requirements

Ingen spesielle

The student's learning outcomes after completing the course

Kunnskap:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • redegjøre for idrettsorganisasjoners historiske utvikling fra 1850 og frem til i dag
 • forstå idrettens plass som institusjon i det norske samfunnet
 • forstå andre institusjoners definisjonsmakt i idretten
 • kjenne til hvordan noen av idrettens ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner og institusjoner er organisert og ledet
 • redegjøre for utformingen av statens og organisasjoners idrettspolitikk, samt kjenne til noen sentrale teorier for politikkdannelse
 • redegjøre for, og forstå hvordan kjønn er en sentral faktor for deltagelse i organisering og ledelse av idretten
 • kjenne noen sentrale perspektiver for å forstå og forklare hvilken rolle media og kommersielle aktører spiller ovenfor idretten
 • ha kjennskap til idrettens skyggesider
 • redegjøre for, og forstå noen av de sentrale argumentene for barne- og ungdomsidretten i Norge.

Ferdigheter:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • anvende emnets begrepsapparat i analyser av idrettens organisasjoner 
 • presentere idrettens organisering og ledelse i Norge, selvstendig og sammen med andre
 • hente fram eksempler fra samfunnsdebatten og drøfte idrettens utvikling, utfordringer og rolle i samfunnet

Generell kompetanse:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • arbeide med emnespesifikke oppgaver selvstendig og sammen med andre
 • reflektere selvstendig og kritisk omkring de grunnleggende temaene som emnet tar opp

Forms of teaching and learning

Den organiserte undervisningen består av 3-6 timer undervisning pr. uke med fokus på studentaktiv læring, både individuelt og i grupper.
Det blir lagt opp til besøk til ulike idrettsorganisasjoner i lokalsamfunnet i og rundt Molde, samt gjesteforelesninger hvor oppmøte er obligatorisk og knyttet til arbeidskrav.

I tillegg kreves det at studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese pensum grundig.

Coursework requirements - conditions for taking the exam

 • Mandatory coursework: Attendance for teaching
 • Courseworks given: 1
 • Courseworks required: 1
 • Presence: Not required
 • Comment:
 • Mandatory coursework: Assignment(s)
 • Courseworks given: 1
 • Courseworks required: 1
 • Presence: Not required
 • Comment:

Examination

 • Form of assessment: Home assessment
 • Proportion: 60%
 • Duration: 8 Weeks
 • Grouping: Group
 • Grading scale: Letter (A - F)
 • Support material: All printed and written supporting material
 • Form of assessment: Digital school assessment - Inspera
 • Proportion: 40%
 • Duration: 2 Hours
 • Grouping: Individual
 • Grading scale: Letter (A - F)
 • Support material: -

Syllabus

Reading list
No reading list found
Last updated from FS (Common Student System) May 9, 2021 11:21:05 PM