English version of this page

Aldring og demens

Antall og andelen eldre mennesker i befolkningen vil øke betydelig de kommende tiår. Mange vil leve lengre med god helse, mange vil leve lengre med kroniske lidelser og kompliserte sykdomsbilder som for eksempel ulike sykdommer som gir demens. Demens er regnet som en av vår tids største utfordringer for folkehelsen med en forekomst anslått til rundt 80 000 i Norge. Det er behov for bred og praksisnær forskning og fagutvikling på området som videre får konsekvenser for utdanningene inne helse- og sosialfag.

Forskningsgruppeleder

Anne Marie Mork Rokstad picture Anne Marie Mork Rokstad E-post: Anne.M.M.Rokstad@himolde.no Telefon: +4771195786
 
 

Forskningsgruppen aldring og demens skal bidra til forskningsaktivitet rettet mot aldring generelt og demens spesielt. Det overordnede målet for gruppen er å initiere og gjennomføre klinisk rettet forskning av høy vitenskapelig kvalitet samt bidra til å samle og formidle forskningsbasert kunnskap innen feltet aldring og demens.Det tas sikte på å søke finansiering og godkjenning for forskning som gjennomføres i nært samarbeid med praksisfeltet samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Forskningsaktiviteten skal bidra til å videreutvikle utdanningene ved Høgskolen i Molde fra bachelor og videreutdanning til master- og forskernivå. Forskningsgruppen er åpen for stipendiater som har prosjekter som omfattes av gruppens hovedmålsetning. Masterstudenter med aktuelle prosjekter innen emnet aldring og demens, gis mulighet til å presentere problemstillinger og resultater for drøfting og respons i gruppen. Samarbeidspartnere med aktuelle prosjekter, gis mulighet for drøfting av spørsmålstillinger og veiledning.

Medlemmer i forskningsgruppen er i hovedsak ansatt ved helse- og sosialavdelingen, Høgskolen i Molde og skal primært ha forskerkompetanse, drive forskning med mål om godkjent førstekompetanse eller som stipendiat.  I tillegg knytter gruppen til seg eksterne ressurspersoner under planlegging og gjennomføring av konkrete prosjektet. En sentral nasjonal samarbeidspartner er Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

For å sikre brukermedvirkning og nær dialog med praksisfeltet er det opprettet en referansegruppe tilknyttet forskningsgruppen med deltakelse fra primærhelsetjenesten, utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester og spesialisthelsetjenesten innen geriatri og alderspsykiatri. Referansegruppen er et forum der aktuelle problemstillinger for fagutvikling og forskning blir belyst og drøftet. Det inviteres til å dele erfaringer fra gjennomførte prosjekter i gruppen. Å stimulere til utvikling av ideer til praksisnære forskning- og fagutviklingsprosjekter er et sentralt mål for drøftelser i referansegruppen. 

Aktuelle prosjekter

Implementering av avansert klinisk sykepleie i primærhelsetjenesten. En vil samle inn kunnskap om studentenes kompetanseutvikling i løpet av studiet. Hvordan anvendes denne kunnskapen i praksis? Data bli innhentet fra studentene og deres ledere i primærhelsetjenesten.

Deltakere

Emneord: Aldring, Demens, Forskning
Publisert 29. aug. 2018 10:21 - Sist endret 8. apr. 2019 14:36