Helse, utdanning og samfunn (HUS)

Helse, utdanning og samfunn er involvert i et bredt spekter av forskningsprosjekt innenfor innovasjon i offentlig sektor, særlig i helsetjenester og utdanning.

Illustrasjon: Colourbox

Gruppen ble etablert ved Møreforsking Molde i 2011. 

Gruppens mål 

  • å være en foretrukket FoU-partner for forskningsdrevet innovasjon i offentlig sektor og
  • å være en sterk forskningsgruppe med tverrfaglig sammensatt kompetanse innenfor enkelte kjerneområder i skjæringsfeltet helse, oppvekst og utdanning. 

Forskningsområder

  • Styring, ledelse og kvalitet i opplæringen
  • Gjennomføring i videregående opplæring
  • Modeller for økt inkludering i skole og arbeidsliv 
  • Tverrfaglig samhandling, særlig om barn og unge
  • Levekår blant barn og unge, deriblant fritidsaktiviteter
  • Folkehelsearbeid

Forskning på helsetjenester

De kommunale helse- og omsorgstjenestene opplever at de får stadig større og mer kompliserte arbeidsområder som må utvikles og organiseres med mer samhandling og økt koordinering for å møte det nye utfordringsbildet. Samtidig skal tjenestene sjonglere ansvaret for stadig sykere utskrivningsklare pasienter og et større fokus på forebyggende folkehelsearbeid og tidlig innsats. 

Forskning på oppvekst, utdanning og levekår

I arbeidet med helse og levekår for barn og unge, er skole, oppvekst og samhandling mellom ulike tjenesteytere sentrale tema. Kvalitet i opplæringen kan ha avgjørende betydning for barn og unges utdannelse, levekår og framtidsutsikter for arbeidsdeltakelse, god helse og livskvalitet. Hvordan kan skolens kvalitet utvikles på en måte som kommer flere til gode? Hvordan kan styring og ledelse legge et godt grunnlag for kvalitet i skolen? Hvordan blir tjenestene mer koordinerte for barn og unge med behov for hjelp fra flere tjenesteytere? Hvordan tilrettelegges utdanning og arbeidsliv for et mer inkluderende arbeidsliv?

Deltakere

Emneord: Forskning, Helse, Utdanning
Publisert 29. aug. 2018 12:10 - Sist endret 26. mars 2019 12:21