Tjenesteutvikling og digitalisering i helse- og omsorgstjenesten

Forskningsgruppen har en tverrprofesjonell sammensetning og består av ansatte ved Høgskolen i Molde, ved Helseinnovasjonssenteret, og i kommuner og helseforetak med interesse for fagutvikling og forskning innen temaene tjenesteutvikling og digitalisering(teknologi) i helse og omsorgstjenesten. Sentralt i gruppens arbeid står tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid i bærekraftig tjenesteutvikling, forskning, og formidling/publisering.

Forskningsgruppeleder

Cecilie Katrine Utheim Grønvik picture Cecilie Katrine Utheim Grønvik E-post: cecilie.k.u.gronvik@himolde.no Telefon: +4771214072

Det overordnede målet med forskningsgruppen er å utvikle forskningsbasert kunnskap eksempelvis til: tjenesteutvikling i helse og omsorgstjenesten, behovsdrevne innovasjonsprosesser, implementering og evaluering av velferdsteknologiske/ digitaliserte løsninger som tas i bruk i helse- og omsorgstjenesten. Vi ønsker å forske på samspillet og mulige synergier mellom brukere/ pasienter/ pårørende samt ulike profesjoner og nivå i helse- og omsorgstjenesten. 

Delmål: 

  • Å etablere et forskningsnettverk med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale fag – og forskningsmiljø som ønsker å forske på tjenesteutvikling og digitalisering i helse og omsorgstjenesten
  • Å stimulere til praksisnær forskning
  • Å fungere som et forum for å utvikle felles prosjektsøknader til lokale, nasjonale eller internasjonale finansieringskilder
  • Å informere om og gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger på artikkelutkast
  • Å stimulere til nasjonal og internasjonal publisering/formidling

Forskningstilnærminger

I forskning og utviklingsarbeider benyttes forskningstilnærminger som er best egnet til å besvare det enkelte prosjekts problemstilling eller forskningsspørsmål. Dette innebærer at problemstilling og forskningsspørsmål avgjør metodevalgene. 

Aktivitet

  • To forskningsgruppemøter i høstsemesteret og tre- fire i vårsemesteret
  • Tid til samarbeid i prosjekt/ samskriving avsettes av den enkelte

Publikasjoner

Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria. 2019. Virtuell Avdeling i Smøla kommune: smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke eldre? Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-310-8) 32 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1904)HIM MF

Eines, Trude Fløystad; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria; Grønvik, Cecilie K Utheim. 2019. Tverrfaglig samarbeid ivaretar hjemmeboende multisyke pasienter bedre. Sykepleien, Volum 107. s. 1-8

Eines, Trude Fløystad; Glærum, Marianne; Grønvik Cecilie Katrine Utheim. 2020. Hvilke vurderinger må sykepleiere gjøre før velferdsteknologi tas i bruk? Sykepleien. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2020.81889
 

Deltakere

Emneord: Tjensteutvikling. Brukermedvirkning, Digitalisering, Tverrprofesjonelt samarbeid
Publisert 28. sep. 2020 12:42 - Sist endret 28. sep. 2020 12:42