Professor Arild Hervik - en bauta ved Høgskolen i Molde runder 70 år!

Professor Arild Hervik fyller 70 år 19. juli. En slik merkedag gir en naturlig anledning til å oppsummere noe av Herviks virke, og takke for den uvurderlige og entusiastiske innsatsen som han har gjort for Høgskolen i Molde gjennom snart 40 år.

Professor Arild Hervik

Professor Arild Hervik. Foto: Jens Petter Straumsheim, Høgskolen i Molde.

Hervik avla sosialøkonomisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1975. Hans faglige arbeider er tydelig påvirket av hans perioder som vitenskapelig assistent for professor og filosof Arne Næss og for professor og sosialøkonom Trygve Haavelmo. Haavelmo fikk senere nobelprisen i økonomi.

Arild Hervik kom til Høgskolen i Molde (den gang distriktshøgskolen) allerede i 1980, og ble professor i transportøkonomi i 1997. Han har også jobbet i Statistisk Sentralbyrå, Saga Petroleum, Møreforsking Molde AS, Handelshøgskolen BI og Norges handelshøgskole (NHH). Han har virket som professor også ved de to sistnevnte læresteder, innenfor samfunnsøkonomi.

Herviks ekstraordinære faglige innsats har særlig konsentrert seg om to hovedområder:

  • Samfunnsøkonomiske analyser. Gjennom 40 år med samfunnsøkonomiske analyser, har Hervik gitt et omfattende samfunnsbidrag. Han har vært sentral i utarbeidelsen av samfunnsøkonomisk analysemetodikk knyttet til luftfart, veiutbygging, jernbane og sjøtransport. På 1980-tallet ledet han en forskergruppe som utarbeidet en metodikk for økonomisk verdsetting av miljøvirkninger. Dette pionérarbeidet var forut for sin tid, og ble først i ettertid registrert internasjonalt. Noen få år senere gikk nemlig Exxon Valdez på grunn utenfor Alaska. Samme type verdsettingsstudier ble da gjennomført av amerikanske forskere i stor skala, blant annet for å kunne fastsette forsikringsutbetalinger. I mange år gjennomførte Hervik analyser av virkemidler knyttet til forskning- og utviklingsarbeid, med spesiell fokus på næringsrettet forskning. Hans arbeid med regionaløkonomiske analyser knyttet til effekter av differensiert arbeidsgiveravgift bør også trekkes frem. Han har dessuten gjennom en årrekke forsket på den regionale maritime klyngen i Møre og Romsdal. Hans forskning på næringsklynger og næringsrettet FoU er en naturlig følge av hans svært tidlige interesse for den amerikanske nobelprisvinneren Paul Krugmans arbeider innen ny økonomisk geografi. 
  • Offentlige utvalg og utredninger. Hervik har vært en hyppig benyttet ressursperson til å gi faglige innspill til offentlig politikkutforming. Han har deltatt i hele 17 offentlige utredninger og departementsoppnevnte ekspertutvalg, hvor han har ledet 13 av dem. Så langt vi kjenner til er det ingen som har hatt flere slike oppdrag. En ofte omtalt utredning er «Hervikutvalget» (NOU 2000:7) som lanserte innføring av Skattefunn-ordningen. 

Vi ønsker også å trekke frem Hervik som en ekstraordinær formidler. Hans formidling er preget av en grunnleggende oppfatning om at samfunnsøkonomi er gøy og spennende! Mange har ønsket å gjøre bruk av hans faglige kompetanse og vurderinger, og han har formidlet med like stort engasjement og innlevelse enten tilhørerne har vært studenter, regjeringsmedlemmer eller en næringsforening i et lite bygdesamfunn. Han har maktet å popularisere økonomifaget samtidig som han klarer å holde høy faglig integritet. Han har vært høyt verdsatt av studentene, som har vært så heldig å ha han som foreleser, veileder og inspirator.

Hervik har i mange år hatt en utfordrende helsesituasjon, men han har slett ikke latt seg stoppe av dette. Så sent som i 2015- 2017 ledet han et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som vurderte behovet for endringer i hjelpemiddelpolitikken fremover. Målet var en mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelfordeling som skulle legge til rette for økt deltagelse og mestring. Igjen hadde Hervik den teoretiske og praktiske erfaringen som gjør det lett å forstå at regjeringen ønsket seg nettopp ham som leder av dette viktige utvalget.

Vi er svært takknemlige for at Arild Hervik har valgt å ha det meste av sitt akademiske virke her ved høgskolen. Han har i kraft av sin forskning deltatt i viktige internasjonale fora gjennom ekspertoppdrag for OECD, EU og European Science Foundation, ESF. Han har vært en helt sentral aktør og inspirator for å bygge opp levende forskningsmiljøer ved Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde AS. Som en våre viktigste strateger har han vært sentral i oppbyggingen av det fagmiljøet som resulterte i at Høgskolen i Molde som eneste institusjon i landet kunne tilby doktorgradsutdanning i logistikk, fra 2003. Dette resulterte igjen i at høgskolen i 2010 fikk status som vitenskapelig høgskole i logistikk. Vi kunne også feire sammen med Arild, da han i 2015 ble slått til ridder av 1.klasse av St. Olavs Orden.

Selv om Arild Hervik nå fyller 70 år er han fremdeles faglig aktiv ved høgskolen, dokumentert blant annet gjennom en helt nyutgitt internasjonal fagartikkel som handler om miljøvirkninger av gasstransport. Det er med takknemlighet, ydmykhet og stolthet vi kan si at Arild Hervik i dag går over som professor emeritus i samfunnsøkonomi, med utgangspunkt i sitt virke ved Høgskolen i Molde. 

Tusen takk, og gratulerer med dagen, Arild!

For Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Steinar Kristoffersen Rektor 
Gerd Marit Langøy Høgskoledirektør Styreleder i Møreforsking Molde AS 
Svein Bråthen Dekan, avdeling for logistikk
 

Publisert 20. juli 2019 00:00