Her er de nominerte til Formidlingsprisen 2020

Under åpningen av studieåret onsdag 12. august vil vinneren av årets formidlingspris bli bekjentgjort.

Formidlingsprisen skal stimulere til økt formidlingsvirksomhet blant ansatte ved Høgskolen i Molde. Det skal legges vekt på dyktighet i å formidle fagstoff fra egen eller andres forskning til et publikum som i hovedsak befinner seg utenfor akademiske kretser. Vanlig undervisningsinnsats faller derfor ikke under denne prisen. Formidlingen må være dokumentèrbar som skriftlige bidrag gjennom kronikker, artikler, intervjuer i trykte eller elektroniske kanaler vil telle, og også muntlige bidrag i form av foredrag, deltakelse i debatter, radio, TV, internettbaserte medier osv. 

Retningslinjer for formidlingsprisen

De nominerte til Formidlingsprisen 2020 er:

  • Lise Lillebrygfjeld Halse
  • Siv Elin Nord Sæbjørnsenl
  • Morten Walløe Tvedt

I begrunnelsen for nominasjonen er det sagt følgende

Lise Lillebrygfjeld Halse

Lise har i sitt arbeid ved Høgskolen i Molde, som førsteamanuensis fra 2014 og som professorstipendiat fra 2019, markert seg som en tydelig faglig stemme i det offentlige rom. Hun formidler på mange arenaer og når et bredt publikum gjennom avisinnlegg, populærvitenskapelige foredrag og intervjuer. Hennes bidrag preges av en unik kombinasjon av faglig kompetanse koblet til aktuelle problemstillinger, personlig engasjement og formidlingsglede.

Kandidaten har de siste tre årene gitt flere populærvitenskapelige foredrag utenfor akademia og et par innlegg i aviser. Foredragene er et godt vitnemål på at kandidaten er en aktuell foreleser i sitt fagfelt for interessenter utenfor akademiske kretser. Hun har i tillegg gjentatte publiseringer i Panorama. Lise har for eksempel i innlegget «Det annet kjønn» (Panorama 2019) omtalt viktigheten av å jobbe bevisst for å sikre kjønnsbalanse, der hun poengterer at eksemplene fra det politiske liv, fra næringslivet og fra akademia viser at likestilling ikke kommer av seg selv. Vi kan til og med kan gå i motsatt retning om vi ikke jobber aktivt for å skape kjønnsbalanse.

Siv Elin Nord Sæbjørnsen

Siv var den første som disputerte for doktorgraden som er en fellesgrad mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Hennes doktorgradsarbeid i helse- og sosialfag handlet om hvordan unge brukere opplever å delta i ansvarsgruppe. Som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde, har Siv ledet et internasjonalt prosjekt som vil bidra til å bedre menneskerettighetene for en marginalisert gruppe i samfunnet – nemlig barn med særskilte behov. Gjennom dette prosjektet og prosjektledelsen har Siv bidratt til å styrke Høgskolen i Moldes rolle i internasjonal forskning og utdanning.

Prosjektet som Siv leder, er et samarbeid med Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) og Teachers College of Special Needs Education i Tanzania er partnerorganisasjon. Både Norge og Tanzania har ratifisert FNs barnekonvensjon og FNs Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, men rettighetene er langt fra implementert i praksis. Barn med særskilte behov blir diskriminert i mange situasjoner, samtidig som de kan være mer sårbare. Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til å bedre forholdene for barn med særskilte behov i Norge og i Tanzania.


Morten Walløe Tvedt

Morten var en av initiativtakerne til et kritisk juristopprop mot regjeringens koronalovforslag våren 2020. Han markerte seg i flere nasjonale medier og innleggene fikk oppmerksomhet bl.a. fra justisministeren og ledere i flere aviser. Innspillene fra Morten og juristmiljøene bidro til betydelige innskjerpinger i lovforslaget og representerte et forsvar for demokratiske prosesser selv i krisetider. Stortinget tok signalene og utformet en helt annen lov som ikke satte maktfordelingsprinsippet ut av spill.

Mortens markerte deltakelse i debatten rundt koronaloven har bidratt til økt oppmerksomhet på Høgskolen i Moldes kompetanse, spesielt på det juridiske feltet. Gjennom å formidle som førsteamanuensis fra sitt fagområde i nasjonale medier, har han formidlet til et publikum langt utover akademiske kretser. Mortens kritiske stemme i debatten har vist hvor viktig det er at fagfolk får bruke sin akademiske frihet, og er et godt eksempel på hvordan faglig formidling har en viktig samfunnskritisk funksjon.


 

Publisert 16. juni 2020 11:34 - Sist endret 16. juni 2020 12:02