Disputas: Kjellaug Klock Myklebust

Kjellaug Klock Myklebust ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Rapporteringer av miljøterapeutiske interaksjoner i sykepleiedokumentasjon. - En «mixed methods» studie i psykisk helsevern”.  Prøveforelesningen og disputasen er åpen for publikum, men av plasshensyn og smitteforebygging er det viktig at alle som skal delta melder seg på via nettskjema (frist 7.9.20).

Bilde av Kjellaug Klock Myklebust

Kjellaug Klock Myklebust.  Foto: Jan Ragnvald Eide

Tidspunkt for prøveforelesning

Kl. 10.15.

Tittel prøveforelesning

"Redegjør for styrker, svakheter, utfordringer og muligheter i de ontologiske tradisjonene sosialkonstruktivisme, hermeneutikk og positivisme knyttet til vitenskapelighet, sannhet, anvendelse og utvikling av forskningsbasert kunnskap."

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Veiledere

  • Hovedveileder Professor Stål Bjørkly, Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag

  • Medveileder Professor Målfrid Råheim, Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (Professor II ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag).

Bakgrunnen for doktorgradsarbeidet

En terapeutisk relasjon mellom personal og pasient regnes som et hovedfundament for miljøterapi ved psykiatriske avdelinger. Personalet har dokumentasjonsplikt i pasientens journal, men det mangler forskning om hvorvidt arbeid, innrettet mot å skape å opprettholde terapeutiske relasjoner, beskrives i pasientjournalen. Sykepleiedokumentasjonen utgjør en viktig kilde for å kunne evaluere og forbedre ivaretakelsen av pasientene, og derfor var det viktig å undersøke hvordan, og i hvilken grad, personal-pasient- samspill var beskrevet.

Sammendrag
Avhandlingen undersøker sykepleiedokumentasjon i pasientjournaler ved to avdelinger i psykisk helsevern. I tillegg til kvantitativ analyse av et omfattende materiale i pasientjournaler, er personal ved psykiatriske avdelinger intervjuet om deres dokumentasjonspraksis. Avhandlingen har avdekket en rapporteringspraksis der personalet i liten grad beskriver hva de gjør, og hvordan de møter pasienten. Personalet dokumenterte jevnlig følelser og opplevelser hos pasientene (f.eks. at pasienten var trist, sint eller engstelig), men en fant få beskrivelser om hva personalet hadde gjort for å imøtekomme pasientens opplevelse. Dette er et nytt forskningsområde, og funnene er bemerkelsesverdige sett i lys av at en terapeutisk relasjon er ansett som et kjerne-element i psykisk helsearbeid.

Forskningens betydning
Avhandlingen representerer et forskningsområde som er lite studert. Dersom nye studier bekrefter dokumentasjonspraksisen som her er avdekket peker dette på behov for evaluering av utdanningsprogram som lærer helsepersonell å dokumentere, og også en evaluering i om dokumentasjonsmalen som brukes for sykepleiedokumentasjon egner seg for å dokumentere psykisk helsehjelp.

Kjellaug Klock Myklebust (48) kommer fra Skodje i Ålesund.  Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Sør-Trøndelag fra 1995. Hun har tatt videreutdanning i psykisk helsearbeid fra HiMolde fra 2000  og en master i helse- og sosialfag fra HiMolde fra 2010.  I løpet av hennes ph.d.-studier har hun vært tilsatt som høgskolelektor ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag.


 

Publisert 7. feb. 2020 13:41 - Sist endret 28. aug. 2020 10:51