English version of this page

Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMUs rolle er å ivareta studentenes interesser i saker som angår læringsmiljøet. LMU skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for studentenes læringsmiljø, og skal følge utviklingen angående studentenes trivsel, sikkerhet og velferd.

LMU har seks medlemmer, tre ansattrepresentanter og tre studentrepresentanter oppnevnt av Studenttinget.

Funksjonsperioden er to år. For å sikre kontinuitet er det innarbeidet en praksis der medlemmer tar ledervervet  siste år. Lederfunksjonen veksler mellom studentrepresentanter og representanter fra institusjonen.

I tillegg til medlemmene, deltar representanter fra SiMolde som observatører.

Sekretærfunksjonen ivaretas av administrasjonen ved Lena Håre: lena.hare@himolde.no

Mer om læringsmiljø 

Medlemsliste og møteprotokoller

Publisert 20. juni 2018 10:27 - Sist endret 2. feb. 2021 16:46