English version of this page

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalgets (LMU)  rolle er å ivareta studentenes interesser i saker som angår læringsmiljøet.

Eksempler på saker som LMU har diskutert ved HiMolde er utfordringer med fordeling av og luftkvalitet på grupperom, oppfølging av SHoT undersøkelsen og ulik praksis i kvalitetsteamene.

LMU skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for studentenes fysiske, sosiale, digitale, pedagogiske og organisatoriske læringsmiljø, og skal følge utviklingen angående studentenes trivsel, sikkerhet og velferd.

LMU har seks medlemmer, tre ansattrepresentanter og tre studentrepresentanter oppnevnt av Studenttinget. Utvalget møtes fem ganger i året.

Funksjonsperioden er to år. For å sikre kontinuitet er det innarbeidet en praksis der medlemmer tar ledervervet  siste år. Lederfunksjonen veksler mellom studentrepresentanter og representanter fra institusjonen.

I tillegg til medlemmene, deltar Studentombudet og representanter fra Studentsamskipnaden som observatører.

Sekretærfunksjonen ivaretas av administrasjonen ved Lena Håre: lena.hare@himolde.no

Mer om læringsmiljø 

Møter og protokoller

Publisert 20. juni 2018 10:27 - Sist endret 2. sep. 2022 15:21