Skikkethetsnemda

Skikkethetsnemda behandler saker om skikkehet og utarbeider en innstilling til Høgskolens klagenemd.

Sammensetning

Skikkethetsnemnda skal bestå av en faglig leder for avdelingen, en faglig studieleder, to representanter fra praksisfeltet, to faglærere, to studentrepresentanter og en ekstern representant med juridisk embetseksamen.

Høgskolestyret har oppnevnt skikkethetsnemnd som har innstillende myndighet i forhold til høgskolens klagenemnd. 

Nemda oppnevnes for tre år av gangen.

Studentrepresentanter velges av Studenttinget ved Høgskolen i Molde. Studentrepresentantanten velges for ett år av gangen.

 

Mer om skikkethetsvurdering

Publisert 21. mars 2022 12:28 - Sist endret 21. mars 2022 12:41