Virksomhetsmål

Utdanning

Sektormål 1: 

Universiteter og høgskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov.

Virksomhetsmål 1:

HiMolde skal tilby forskningsbasert utdanning av internasjonal kvalitet både innenfor satsningsområdene logistikk, helse/sosialfag og sport, og innenfor fagområder som skal støtte den faglige spissingen. HiMolde skal kritisk vurdere sitt studietilbud og utvikle nye fleksible studier rettet inn mot samfunnets behov.

Virksomhetsmål 2:

Høgskolen skal tilstrebe god rekruttering av nasjonale og internasjonale studenter, og øke studentutvekslingen med utenlandske institusjoner.

Styringsparametre:

 • Andel internasjonale studier
 • Andel internasjonale studenter
 • Antall utreisende studenter

Virksomhetsmål 3:

Høgskolen skal tilstrebe et godt lærings- og studentmiljø, slik at flest mulig gjennomfører sine studier på normert tid

Styringsparametre:

 • Gjennomføringsgrad på normert tid 
 • Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene
 • Inntakskvalitet (skole-/konkurransepoeng)
 • Kandidatenes suksess i markedet

Virksomhetsmål 4: 

Høgskolens forskerutdanning skal holde høyt internasjonalt nivå og bidra til at høgskolen kan rekruttere høyt kvalifisert vitenskapelig personell

Styringsparametre:

 • Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere

Virksomhetsmål 5:

HiMolde skal tilstrebe å gi et utvidet undervisningstilbud med kvalitet og variasjon.

Styringsparametre:

 • Andel emner med video
 • Antall emner med øvingsopplegg med hjelpelærer

Forskning og utvikling

Sektormål 2: 

Universiteter og høgskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

Virksomhetsmål 6:

Høgskolen skal tilstrebe et volum og kvalitet i forskning som er minst på nivå med institusjoner med samme fagprofil

Styringsparametre:

 • Resultatoppnåelse på forskning ut fra institusjonens egenart
 • Samspill mellom forskning og utdanning
 • Forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag
 • Publiseringspoeng per vitenskapelig ansatt HS
 • Publiseringspoeng per vitenskapelig ansatt ØS
 • Publiseringspoeng per vitenskapelig ansatt LOG
 • Mottatte forskningsmidler i prosent av totalbudsjett (NFR, EU, andre)
 • Aktiv bruk av forskningsledelse, forskningsgrupper og incentivordninger
 • Godt samspill med Møreforsking

Formidling og samfunnskontakt

Sektormål 3: 

Universiteter og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping.

Virksomhetsmål 7:

Høgskolen skal i samarbeid med eksterne partnere bidra til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskapning gjennom formidling, utdanning, faglig utviklingsarbeid og forskning

Styringsparametre:

 • Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv 
 • Fleksibel utdanning
 • Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR
 • Inngåtte samarbeids- /partnerskapsavtaler for å realiserer høgskolens mål og samfunnets behov
 • Antall kronikker og medieoppslag

Virksomhetsmål 8:

Høgskolen skal bidra til økt verdiskaping i regionen og nasjonalt

Styringsparametre:

 • Delta aktivt i Møreforsking Molde AS, Molde Kunnskapspark AS, andre randsoneselskap og gjennom utvikling av tematiske FoU-sentere
 • Delta i regionale utviklingsprosjekt
 • Høgskolen skal inngå samarbeids-/ partnerskapsavtaler når det er vesentlig for å realisere høgskolens mål og samfunnets behov

Virksomhetsmål 9:

Høgskolen skal sammen med regionale partnere videreutvikle Molde Campus som møteplass for kunnskapsutvikling, forsterke høgskolens identitet og attraktivitet, og bidra til at Molde videreutvikles som studentby

Styringsparameter: 

 • Antall studentboliger ifht. studenttall

Personal og økonomiforvaltning 

Sektormål 4: 

Universiteter og høgskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle

Virksomhetsmål 10:

Høgskolen skal tilstrebe og øke det økonomiske handlingsrommet gjennom rasjonell drift, økt resultatbasert tildeling og økte eksterne inntekter.

Styringsparametre:

 • Langsiktig økonomisk planlegging
 • Rasjonell drift målt som utgifter per studentpoeng
 • Økt resultatbasert tildeling
 • Økte eksterne inntekter

Virksomhetsmål 11:

Høgskolen skal gjennom ansvarlig ledelse og gjensidig respekt skape til god og effektiv kommunikasjon og dialog internt i organisasjonen. Ansatte og studenter skal anerkjennes for sine bidrag til høgskolens virksomhet og utvikling.

Styringsparametre:

 • Jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser
 • Andel midlertidig ansatte

Virksomhetsmål 12:

Høgskolen skal gi rom for djerve ideer, involvere ansatte i dynamiske fagutviklingsprosesser, legge til rette for utvikling av ny kunnskap og kompetanse, og bidra til å maksimere den menneskelige og intellektuelle ressursen i organisasjonen.

Styringsparametre:

 • Robuste fagmiljøer
 • Utvikling av innovative utdanningstilbud- og –former
 • Utvikling av innovative formidlings- og FoU-prosjekter

Virksomhetsmål 13:

Høgskolene skal tilstrebe god kjønnsbalanse på ledernivå og på alle nivå av faglige stillinger

Styringsparametre:

 • Andel kvinner i dosent- og professorstillinger
 • Andel kvinner på ledernivå (topp- og avdelingsledelse) og ulike faglige stillingskategorier
Revidert november 2015.
Publisert 7. aug. 2019 11:20 - Sist endret 7. aug. 2019 11:20