Valg våren 2022

Våren 2022 blir det avholdt valg til avdelingsstyrer ved høgskolen og valg av studenter til høgskolestyret. 

Valg av studenter til høgskolestyret

Det skal gjennomføres valg av 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til høgskolestyret fra studentene. Funksjonstid for studenter i styret er ett år: 1. August 2022 – 31. Juli 2023. 

Valget vil bli gjennomført digitalt i perioden 23.-25. mai 2022.

Manntall studenter

Alle studenter som betaler semesteravgift har stemmerett. Dersom du lurer på om du har stemmerett, kan du sende en e-post til sigrid.haugros@himolde.no 

Valgbarhet

Alle stemmeberettigede studenter er valgbare.

Dersom du ønsker å stille som kandidat og få navnet ditt på stemmeskjemaet kan du melde ditt kandidatur til sigrid.haugros@himolde.no innen 20. mai.

Valg til avdelingstyrer 

Hver avdeling ved høgskolen har sitt avdelingsstyre som er satt sammen på følgende måte:

  • Fire medlemmer valgt fra ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger.
  • Ett medlem valgt fra fra teknisk og administrativt ansatte.
  • To medlemmer valgt fra studentene

Det skal også velges en vara per medlem.

Stemmerett og valgbarhet

Det er tre valgkretser:

  • Ansatte i undervisnings og forskningsstillinger
  • Ansatte i tekniske og administrative stillinger
  • Studenter

Valgbarhet

Fast tilsatte i minst halv stilling og midlertidig tilsatte i minst halv stilling med tilsettings­forhold for hele funksjonsperioden er valgbare .Dekaner og administrative ledere er ikke valgbare. 
Alle studenter med studierett i inneværende semester er valgbare.

Stemmerett

Ansatte: Alle ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger og alle ansatte i tekniske og administrative stillinger har stemmerett innenfor sin valggruppe.

Fast tilsatte i minst halv stilling og midlertidig tilsatte i minst halv stilling som på valgtidspunktet er inne i tilsettingsforhold for ett år eller mer, har stemmerett.  Ved permisjon uten lønn bortfaller stemmeretten

Studenter: Alle studenter med studierett i inneværende semester har stemmerett.

Valggrupper

  • Avdeling for logistikk
  • Avdeling for helse og sosialfag
  • Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
  • Administrasjonen

Studenter stemmer på studenter ved sin avdeling, ansatte i undervisnings- og forskningsstilliger stemmer på kandidater fra sin avdeling. Administrativt ansatte stemmer på administrativt ansatte. 

Manntall

Manntallet over ansatte ligger på HiMoldes intranett. Har du spørsmål om manntallet, valgbarhet eller stemmerett? Ta kontakt med valgstyret på e-post ved sigrid.haugros@himolde.no

Digitalt valg

Valget blir gjennomført digitalt. Stemmeseddel blir sendt ut på en e-post til din HiMolde-e-postadresse på valgdagen.

Valgperiode

Du kan avgi din stemme i løpet av perioden 23. - 25. mai.

 

Valgstyret:

Sigrid Haugros

Halvard Arntzen

Tone F. Straumsheim

Jon Wergeland Brekke Fermann, student 

Amir Zojaji, student

Publisert 21. apr. 2022 14:59 - Sist endret 26. apr. 2022 10:08