Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlige:
 • Helene Hoemsnes
 • Terje Bach
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VEL100 Innføring i velferdsteknologi (Høst 2019)

Om emnet

Emnet vil gi en introduksjon om ulike velferdsteknologiske løsninger, og vise til viktigheten av samhandling mellom bruker, pårørende og helsepersonell.

 

Aktuelle tema:

 

 • Fortid, nåtid og framtid innenfor omsorg/velferd.

 • Etiske aspekt, samt nasjonale føringer, lov og rammeverk knyttet til velferdsteknologi.

 • Velferdsteknologiske løsninger; muligheter, begrensninger og utfordringer.

 • Erfaringer fra konkrete prosjekter i Norge.

 • Brukererfaringer.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne forventes det at studenten:

 

Har kunnskaper om:

 • etiske aspekter, nasjonale føringer, lov og rammeverk som styrer bruk av velferdsteknologi

 • ulike typer velferdsteknologiske løsninger og systemer som innebærer nye og endrede måter å levere tjenester på

 • bruker- og pårørende perspektivet og deres behov ved bruk av velferdsteknologi

 • betydningen av samhandling mellom bruker, pårørende, tjenesteleverandører ved bruk av velferdsteknologiske løsninger

Ferdigheter:

 • reflekterer over etiske og juridiske problemstillinger ved planlegging, anskaffelser og bruk av velferdsteknologiske løsninger

Generell kompetanse:

 • ivaretar brukernes og offentlige tjenesteleverandørers behov i møte med utviklere, produsentmiljøer og leverandører

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformer

Forelesninger, øvelser og gruppearbeid under samlingene, videoer og andre undervisningsformer i læringsplattformen, refleksjonsnotat, selvstudie.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Mellom hver samling vil det foreligge arbeidskrav.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen med karaktersetting bestått/ikke bestått

Evaluering av emnet

Det blir lagt opp til muntlig evaluering undervegs i emnet og skriftlig etter hvert emne.

Pensum

Foreligger ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. okt. 2019 09:31:21