Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Solveig Karin Bø Vatnar
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

DRHS907 Aggresjon, vold og bruk av tvang i behandlingssituasjoner (Høst 2020)

Om emnet

Emnekurset Aggresjon, vold og bruk av tvang dekker helse- og sosialfaglige områder kjennetegnet av kompliserte avveininger mellom tjenestebrukeres autonomi og profesjonsutøvers rett og plikt til å begrense denne autonomien. Emnet har et hovedfokus på den vanskelige balansegangen mellom å kunne forstå, analysere og behandle aggresjon og vold og samtidig ivareta brukers integritet og autonomi. Tvangsbruk er i den sammenhengen den mest ekstreme intervensjonen, og det er en kompleks relasjonell utfordring for både tjenesteyter og bruker når det gjelder begge parters autonomi og integritet. Kandidatene skal gis tilstrekkelig kunnskap i forhold til å:

  • Utforme relevante forskningsdesign for denne tematikken

  • Skjønne samspillet mellom risikoanalyse og risikoforebygging

  • Forstå aggresjon, vold og tvang som kontekstuelle og interaksjonelle fenomen

  • Forstå den dynamiske balansen mellom brukers behov for beskyttelse og autonomi og de konsekvenser dette gir i behandlingsrelasjonen.

Profilforankring

Dette emnet dekker noen av de mest kompliserte utfordringene en står overfor i bruker-tjenesteyter relasjoner. Vektleggingen av å forstå interaksjons- og kontekst aspektene knyttet til makt og avmakt er sentralt i emnet. Det vil i praksis si at hovedfokus legges på hvordan forebyggende kommunikasjon kan bidra til å redusere forekomsten av vold og tvang i disse samspillene. Dette forankrer emnet i programprofilens kjerneområde, psykososiale hjelperelasjoner.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

PhD kandidat eller Master i helse og sosialfag

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kandidaten skal:

  • Ha et oppdatert kunnskapsnivå fra empirisk forskning på analyse og intervensjoner for å forebygge aggresjon, vold og tvangsbruk i psykisk helsearbeid

  • Ha en adekvat empirisk plattform for å kunne forske innenfor dette temaområdet

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres som en tredagers samling. Arbeids- og undervisningsformer vil hovedsakelig bestå av innføringsforelesninger og individuelle hjemmeoppgaver.

Eksamen

Emnet krever at kandidatene kan utforme en strategi for risikoanalyse relatert til et valgt helse- og sosialfaglige tiltak eller en klinisk tilstand (sykdom og skade). Kandidatene skal gjennomføre en passeringsoppgave som består av et essay i forhold til et oppgitt tema. Sensur av essay gjort av en intern og en ekstern sensor. Karakter: Bestått/Ikke bestått

Evaluering av emnet

Evalueringsskjema fra PhD programmet skal brukes ved slutten av den tredje dagen. Det er også satt av god tid til muntlig evaluering

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2021 16:20:44