Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

IBE110 Information Technology (Høst 2020)

Om emnet

Binære tallsystemer. Digital representasjon og transformasjon. Litt om maskinens oppbygning og teknologier for lagring, input og output. Lokalnett og internett. Programvare og arkitektur. Informasjonsdesign og objekt-orientering. Sikkerhet. Webteknologi, sensorteknologi (Internet of Things) og aktuelle teknologier som kunstig intelligens. Hvordan teknologien påvirker menneske, samfunn og klima. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE110N – Information Technology (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Man vet litt om digital representasjon, maskinens oppbygning, hvordan operativsystem og  programvare virker sammen. En har lært litt om nye teknologier som på ulike måter er viktige i digitalisering og kan gi fornuftige vurderinger om fordeler og ulemper.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning skjer via videoer og veiledning i lab. I tillegg til å lese lærebok og annet materiell må en på egen hånd også utføre praktiske øvelser på små problem på egen maskin.  Endel øvelser blir obligatoriske innleveringer. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: Kunngjøres senere
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte fristerObligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera

 • Andel: 100%

 • Varighet: 3 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 06:22:18