Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlige:
 • Steinar Kristoffersen
 • Anolan Yamile Milanes Barrientos
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

IBE321 Informasjonssikkerhet og risikohåndtering (Høst 2021)

Om emnet

Dette kurset tar for seg informasjonssikkerhetskultur, brukeratferd, fysisk og logisk tilgangskontroll, sammenhenger mellom krav-, funksjonelle- og tekniske spesifikasjoner og sikkerhet. Informasjonssikkerhet er et sentral emne for alle som skal arbeide med digitalisering, utvikling av ny teknologi og personvernproblematikker. Emnet gir kandidaten teoretiske og praktiske kunnskaper om ulike typer og nivåer av sikkerhetsarbeid knyttet til kritiske infrastrukturer, IT og innsamling av data som kan knyttes til enten individuell identitet. Risikovurderinger er avgjørende for å håndtere, skjerme og utnytte ressurser, produksjonsprosesser og utstyr, databaser og kunnskap om virksomhetene som er knyttet sammen i fysiske og virtuelle datanettverk. I dette kurset vil studentene lære å utforme sikre og trygge systemer, modellere trusler, angrep og beskyttende tiltak og analysere sikkerhetssituasjonen, slik at en effektiv sikkerhetspolitikk på de mest relevante nivåene kan utformes på en systematisk og kunnskapsbasert måte.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende forkunnskaper i programmering og matematikk

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene vil ha fått kunnskap om hvordan IT må utformes for å ivareta korrekt informasjon til rett tid for autoriserte brukere. De vil ha kunnskap om ulike typer innbrudd, hvordan fortrolig informasjon kan komme på avveier eller bli manipulert og ha oversikt over relevante kategorier av uønskede hendelser. Studenten har kunnskap om viktige begreper som konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, autorisering og ulike sporinger. Studenten vil ha kunnskap om verktøy som analyserer angrep og sikkerhetsprotokoller. Studenten har kunnskaper om hvordan man implementere effektive mottiltak mot virus, ormer, hacking, avlytting og datahærverk på sentrale ressurser. Studentene har ferdigheter i å utforme en sikkerhetspolicy og en risikovurdering. Studentene har fått kompetanse i å bidra i IKT-sikkerhetsarbeidet til en organisasjon. 

Undervisnings- og læringsformer

2 timer forelesninger per uke og 2 timer per uke med oppgaveløsing med veiledning av hjelpelærer og faglærer. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator med tomt minne

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 06:22:35