Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Steinar Kristoffersen
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE321 Informasjonssikkerhet og risikohåndtering (Høst 2021)

Om emnet

Dette kurset tar for seg informasjonssikkerhetskultur, brukeratferd, fysisk og logisk tilgangskontroll, sammenhenger mellom krav-, funksjonelle- og tekniske spesifikasjoner og sikkerhet. Informasjonssikkerhet er et sentral emne for alle som skal arbeide med digitalisering, utvikling av ny teknologi og personvernproblematikker. Emnet gir kandidaten teoretiske og praktiske kunnskaper om ulike typer og nivåer av sikkerhetsarbeid knyttet til kritiske infrastrukturer, IT og innsamling av data som kan knyttes til enten individuell identitet. Risikovurderinger er avgjørende for å håndtere, skjerme og utnytte ressurser, produksjonsprosesser og utstyr, databaser og kunnskap om virksomhetene som er knyttet sammen i fysiske og virtuelle datanettverk. I dette kurset vil studentene lære å utforme sikre og trygge systemer, modellere trusler, angrep og beskyttende tiltak og analysere sikkerhetssituasjonen, slik at en effektiv sikkerhetspolitikk på de mest relevante nivåene kan utformes på en systematisk og kunnskapsbasert måte.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Studentene må ha grunnleggende forkunnskaper i programmering (IBE151) og matematikk (MAT100).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne:

  • vite hvordan IT må utformes for å ivareta korrekt informasjon til rett tid for autoriserte brukere

  • kjenne til typer innbrudd, hvordan fortrolig informasjon kan komme på avveier eller bli manipulert og ha oversikt over relevante kategorier av uønskede hendelser

  • være i stand til å implementere effektive mottiltak mot virus, ormer, hacking, avlytting og datahærverk på sentrale ressurser. Viktige begreper er "konfidensialitet", "integritet" og "tilgjengelighet", "autorisering" og ulike sporinger.

  • kunne utforme en sikkerhetspolicy og risikovurdering. Emnet skal også gjøre studentene kjent med hvilke verktøy som finnes for å analysere angrep og sikkerhetsprotokoller

Undervisnings- og læringsformer

2 timer forelesninger per uke og 2 timer per uke med oppgaveløsing med veiledning av hjelpelærer og faglærer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk arbeidskrav: 2 oppgaver

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%
Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter
Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2020 00:22:22