Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Knut Peder Heen
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK950 Masteroppgave (Vår 2020)

Om emnet

Før studentene kan begynne på en masteroppgave må det foreligge et godkjent proposal som skal inneholde en beskrivelse av tema, problemstilling, litteratur og metode for masteroppgaven. Proposal skal foreligge som en skriftlig rapport og skal presenteres muntlig. Proposal utvikles i løpet av 3. semester og skal godkjennes av veileder. Hensikten med proposal er at man skal komme raskt i gang med arbeidet med masteroppgaven. Dette er en form vi har gode erfaringer med fra andre masterstudier ved høgskolen.SØK705 Research Methods and Proposal i 3. semester er spesielt tilrettelagt for at studentene skal få en ryddig og god inngang til masteroppgaven i økonomi og administrasjon.

Masteroppgaven er på 30 studiepoeng og kan være knyttet til en konkret problemstilling i en virksomhet, eller være basert på en teoretisk eller metodisk problemstilling innen hovedprofilen i studiet. Masteroppgaven skal gi grunnlag for å anvende teorier og metoder som er behandlet i studiet og skal gi mulighet for å fordype seg i konkrete og forskningsbaserte problemstillinger. Oppgaven skal være en vitenskapelig avhandling og skal oppfylle forskningsetiske krav til bruk av tilgjengelige forskningsresultater og kildereferanser, kombinert med egen fordypning og refleksjon. Oppgaven skal videre dokumentere at studentene behersker aktuelle metoder og teknikker. Inntil to studenter kan skrive en masteroppgave sammen. Masteroppgaven representerer slutten av studiet og skal normalt gjennomføres i 4. semester.

I løpet av semesteret skal det være to muntlige presentasjoner av framdriften. En presentasjon i tidlig i februar, og en presentasjon i slutten av april. Formålet med presentasjonene er å gi studentene trening i å presentere fagrapporter muntlig samt å sikre at framdriften er tilpasset innleveringsdatoen. Presentasjonene fungerer også som et møtested hvor studentene kan lære av hverandre. Ofte kan samme metode overføres til andre problemstillinger. Det er obligatorisk oppmøte på disse presentasjonene, og studenter som planlegger reiser eller lignende i februar/april må sjekke dato med studieleder hvis dato for presentasjonene ikke allerede foreligger. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

I studiet legges det vekt på at studentene skal læres opp til å stille spørsmål, reflektere og øve opp evne til kritisk tenkning. Dette gjør en ved å aktivisere studentene i forelesninger, jobbe med gruppearbeid og ved å ha studentpresentasjoner der studenter enkeltvis eller i grupper fremlegger resultat fra sine arbeider. Endelig skal studiet skape et godt og bredt grunnlag for senere læring og framgang, både i arbeidslivet og i et eventuelt senere ph.d-studium.

Undervisnings- og læringsformer

Veiledning

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Det er obligatorisk oppmøte på de to studentpresentasjonene.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Utleverte veiledninger for skriftlige arbeider (herunder vitenskapelige arbeider).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 04:33:59