Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Harald Klaus Dolles
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IDR600 Bacheloroppgave (Vår 2020–Høst 2020)

Om emnet

Bacheloroppgaven skal gi studentene muligheter til å arbeide med en større oppgave over en lengre tidsperiode hvor de ulike emnene i studiet blir sett i sammenheng. Oppgaven kan knyttes til eksterne oppdragsgivere eller utføres internt.
Oppgaven skrives sammen med en medstudent. Unntaksvis kan individuell innlevering vurderes.  

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emne skal studenten:

Kunnskap

 • med utgangspunkt i faglitteraturen formulere og utføre en faglig drøftelse av en vitenskapelig problemstilling innenfor et valgt fagområde/tema knyttet til Sport Management
 • Vise god forståelse for det det valgte fagormådet/temaet

Ferdigheter

 • formulere en forskbar problemstilling
 • velge relevante teorier og metoder relatert til problemstillingen
 • søke NSD om godkjenning av forskningsprosjekter dersom søknad er påkrevd
 • planlegge og gjennomføre en datainnsamling
 • bruke og oppgi referanser forskriftsmessig
 • utvise grunnleggende akademiske skriveferdigheter

Generell kompetanse

 • bevisstgjøres rundt kritisk tenkning og utvikle analytiske egenskaper
 • emnet inngår i læringstrådene 'personlig utvikling', 'arbeid i team' og 'forskning'

Undervisnings- og læringsformer

Prosessen med temavalg og proposal starter allerede på høstsemesteret av to grunner: 1. Prosessen med å finna tema skjer i sammenheng med tildelingen av utplasseringssteder i tilfelle det er aktuelt å knytte IDR600 Bacheloroppgave og IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon sammen. 2. Studentene skal være klar til å sette i gang med arbeidet så snart vårsemesteret begynner. Selv om studentene allerede skal være kjent med metode, akademisk skriving og referansebruk fra tidligere emner, får studentene tilgang på kyndig veiledning i prosessen som kan veilede og utfordre studentene etter behov. Det er studentene selv som har ansvar for å følge opp arbeidskrav og ta kontakt med veileder.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 7
 • Påkrevde arbeidskrav: 7
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: 1. Tema/idé (oktober)2. Bakgrunn og proposal (november)3. Problemstilling og evt. søknad NSD (januar)4. Utkast - litteraturvurdering og teoritisk rammeverk (februar)5. Utkast - metode og foreløpige funn (mars)6. Utkast - Dataanalyse, funn og konklusjon (april)7. Endelig utkast (mai)Endelig utkast skal være veileder i hende senest to uker før endelig innleveringsfrist slik at det både blir tid til gjennomlesning for veileder og til å gjøre justeringer basert på veiledningen for studenten. Samtlige arbeidskrav leveres i Canvas.

Eksamen

 • Vurderingsform: Bacheloroppgave
 • Andel: 100%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. apr. 2020 03:23:21