Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Knut Peder Heen
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
 • Engelsk
 • Norsk
Varighet:
½ år

BØK705 Investering og finansiering (Høst 2021)

Om emnet

 • sparing, investering, og risiko-aversjon
 • verdsettelse av finansielle eiendeler (CAPM, APT, Fama-French, opsjonsprising)
 • verdsettelse av realkapital og realopsjoner
 • kapitalstruktur og dividende politikk (Modigliani-Miller)
 • moralsk hasard, adverse-selection, corporate governance, og markedet for selskapskontroll
 • fusjoner og oppkjøp
 • empiriske analyser i ulike kurstemaer behandles underveis i kurset

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon

Spesielt emnet Finansiell- og økonomisk styring (BØK300 ved Høgskolen i Molde) eller tilsvarende.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emnets formål er å utvide kandidatens innsikt fra bachelor studiet i økonomi og administrasjon. Det er spesielt langs to dimensjoner kandidatens innsikt utvides. Innen investering kommer arbitrasjeprisingsteori inn med full tyngde. Innen finansiering kommer spillteorietiske modeller inn med full tyngde. Arbitrasjeprisingsteorien anvendes både på finansielle investeringer (derivater) og real investeringer (real opsjoner). Spillteoretiske modeller med asymmetrisk informasjon brukes for å kaste lys på konflikter mellom eiere, ledelse og kreditorer. Etter avsluttet emne skal studenten kunne verdsette enkeltprosjekter, selskaper, og derivater. Studenten skal også kunne vurdere styrker og svakheter ved ulike finansieringsvalg (gjeld vs. EK) både i tilfeller med symmetrisk og asymmetrisk informasjon.

 Studenten skal etter fullført emne:

 • forstå hvordan avkastning og risiko påvirker sparing og investering
 • forstå og kunne benytte kapitalverdimodellen til å beregne kapitalens alternativkostnad
 • forstå og kunne benytte arbitrasjeargumenter for verdsettelse av både finansielle eiendeler og prosjekt
 • forstå og kunne vurdere fordeler og ulemper med gjeldsfinansiering i et aksjeselskap
 • forstå hvordan utbyttepolitikken påvirker verdien av en aksje
 • kunne vurdere hvordan asymmetrisk informasjon kan skape interessekonflikter mellom eier og leder, eier og kreditor, og hvordan disse interessekonfliktene kan løses
 • forstå hvordan markedet for selskapskontroll fungerer
 • forstå hvordan fusjoner og oppkjøp kan være verdiskapende og verdireduserende 

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 6 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 11:22:06