Strategi og kvalitetssystem

Høgskolens kvalitetsarbeid skal sikre kvaliteten i alle studier og sikre god kvalitet i studentenes læring og god kvalitet og relevans i studentenes læringsutbytte.

Kvalitetsarbeidet skjer i nært samarbeid mellom studenter og ansatte, og i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv. Kunnskap fra kvalitetsarbeidet brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuell sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid. Resultatene fra kvalitetsarbeidet inngår i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje. Kvalitetsarbeidet skal også sikre at kriterier fastsatt i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften er oppfylt.

Studieprogrammene skal være basert på forskning og utviklingsarbeid, relevant erfaring fra arbeids- og samfunnsliv og ivareta nasjonale og internasjonale perspektiver. Studieprogrammene skal ha gode rammebetingelser og god infrastruktur. Studentene skal møte et godt og helhetlig læringsmiljø som ivaretar både fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske aspekter. Læringsmiljøet skal bidra til å fremme læring og studentengasjement og stimulere til at studenter fullfører på normert tid. Sammenhengen mellom utdanning og forskning og mellom undervisning og forskning skal vektlegges. HiMolde skal ivareta sitt samfunnsoppdrag ved å bidra til å møte regionale og nasjonale behov for arbeidskraft, bidra til kompetanseutvikling og livslang læring, samt være en aktiv kunnskapsformidler regionalt og nasjonalt.

Målet for HiMoldes samlede virksomhet er oppsummert i den til enhver tid gjeldende strategien for 2019-2025.

Sammenhengen mellom strategi og utdanningskvalitet

På denne måten kan strategien knyttes til kvalitet i utdanningene gjennom tre tydelig kvalitetsområder: Relevans og fremragende utdanninger basert på spennende forskning, Bærekraft, innovasjon og studenter med logistikkompetanse, og Smart regional utvikling med levende studiesteder.

Sammenhengen mellom kvalitetsområder og tiltak

Figuren over viser hvordan de ulike tiltakene som er beskrevet i kvalitetshåndboken, understøtter de kvalitetsområdene som er utledet av strategien. Tiltakene (årsrapport, periodiske evalueringer, inntakskvalitet, etc.) er koblet til de tre hovedområdene for utdanningskvalitet Relevans og fremragende utdanninger basert på spennende forskning, Bærekraft, innovasjon og studenter med logistikkompetanse, og Smart regional utvikling med levende studiesteder.