Realkompetanse bachelor og årsstudier

For å bli vurdert for realkompetanse gjelder følgende krav til at søker:

 • mangler generell studiekompetanse
 • er over 25 år
 • kan dokumentere 5 års yrkeserfaring, hvorav minimum 3 år må være relevant for studiet
 • kan dokumentere norsk, engelsk og matematikkferdigheter på et nivå som er tilstrekkelig for studiet

Opptak basert på realkompetanse er en individuell vurdering av din kompetanse. Er du 25 år eller mer i opptaksåret og mangler generell studiekompetanse kan du bli vurdert som kvalifisert til et bestemt studium eller fag/emne dersom du gjennom yrkespraksis, organisasjonserfaring, ubetalt arbeid, formell utdanning, etterutdanning eller annet kan dokumentere at du har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre studiet.

Yrkespraksis

For å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse kreves det fem års arbeidserfaring på fulltid (deltidsarbeid regnes om til fulltid). Minimum må du ha tre års arbeidserfaring i fra offentlig eller privat virksomhet fra fagområder som er i målgruppen for det aktuelle studiet du har søkt. Inntil to av disse fem årene kan erstattes av:

 • relevant utdanning /kurs
 • relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid m.m.)
 • omsorg for egne barn kan telle med inntil 1 år
 • militærtjeneste (1.gangstjeneste) kan telle med inntil 1 år

Faglige forutsetninger

Se eget punkt for bachelor i sykepleie, som har spesielle opptakskrav i fagene norsk og matematikk.

Søkere med utdanningsbakgrunn fra land utenfor norden må dokumentere norsk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Norskkrav:

 • det kreves minimum norskkunnskaper på vg2-nivå, yrkesfaglig utdanningsløp (tilsvarende 112 årstimer i Kunnskapsløftet eller 4 uketimer i Reform94).

Engelskkrav:

 • det kreves minimum engelskkunnskaper på vg1-nivå, yrkesfaglig utdanningsløp i (tilsvarende 84 årstimer i Kunnskapsløftet eller 2 uketimer i Reform 94).

Matematikkrav:

 • Versjon 1: Det kreves matematikkunnskaper på nivå med kravet til generell studiekompetanse(minimum 224 årstimer i Kunnskapsløftet eller 5 uketimer i Reform94 eller tilsvarende)
 • Versjon 2: Det kreves matematikkunnskaper på minimum tilsvarende vg1-nivå, yrkesfaglig utdannigsløp (minimum 84 årstimer i Kunnskapsløftet eller 3 uketimer i Reform94)
 • Versjon 3: Samme som versjon 2, men matematikkravet kan også dekkkes gjennom andre relevante fag for studieprogrammet man søker (f.eks. samfunnsfag for samfunnvitenskapelige studieprogram)

Norsk og engelsk

Matematikkrav

Studieprogram

Samme krav for alle studieprogram (unntatt bachelor i sykepleie)

Versjon 1

Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor i logistikk og SCM
Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi
Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi
Bachelor i marin logistikk og økonomi
Bachelor i IT og digitalisering
Årsstudium i IT

Versjon 2

Bachelor i sport management
Årsstudium i sport og adventure
Årsstudium i bedriftsøkonomi
Årsstudium i juss og økonomi

Versjon 3

Bachelor i Vernepleie
Bachelor i politikk, jus og administrasjon
Bachelor i rettsvitenskap
Årsstudium i personal- og organisasjonskunnskap
Årsstudium i velferdsteknologi

Søkere til bachelor i sykepleie må fylle følgende opptakskrav jf. Forskrift om opptak til høgre utdanning § 4-2:

 • det kreves minimum engelskkunnskaper på vg1-nivå, yrkesfaglig utdanningsløp i (tilsvarende 84 årstimer i Kunnskapsløftet eller 2 uketimer i Reform 94).
 • Søkere må dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer). Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

Annen utdanning eller annen dokumentasjon av kunnskaper kan godkjennes som likeverdig.

Selv om du får godkjent realkompetanse for et studium, betyr det ikke at studieplass tildeles automatisk. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak på grunnlag av poengberegning. Hver enkelt søker blir vurdert og plassert i rangeringsrekkefølgen av søkere, og om søker ikke når opp i rangeringen, vil søker ikke få tilbud. Det er hvert enkelt lærested som bestemmer hva som gir realkompetanse til sine studier.

Hvordan søker du?

Du søker opptak gjennom Samordna opptak og må registrere søknaden din innen 1. mars. Søker du lokalt opptak via Søknadsweb er søknadsfrist oftest den samme som for ordinære søkere. Det er ditt ansvar å sende inn nødvendig dokumentasjon innen fastsatt frist. Vurderingen av din realkompetanse blir gjort på grunnlag av innsendte dokumentasjon. 

Dokumentasjon

 • All utdanning, praksis og andre forhold som skal vurderes som grunnlag for opptak
 • Attest angående praksis skal opplyse om arbeidets varighet fra dato til dato, om omfang enten i timer eller prosent av full stilling. Arbeidskontrakt godtas ikke.
  • Attester må være datert
  • Attester regnes bare fram til den dato de er skrevet ut
  • Attester som dokumenterer relevant praksis, skal beskrive hvilke områder stillingen har omfattet

Høgskolen godkjenner ikke at du levere nye attester som erstatning for mangelfulle attester etter at opptaket er foretatt (med mindre det fortsatt er ledige plasser ved studiet). 

Reservering av studieplass

Ved søknad om reservering av studieplass gjelder de samme bestemmelsene som i Samordna Opptak for grunnutdanninger.

Bytte av studium

Godkjent realkompetanse gjelder kun for et særskilt studium ved et bestemt lærested. Det er følgelig ikke anledning til å søke om å bytte av studium eller lærested på grunnlag av godkjent realkompetanse ved et studium.

Begrunnelse og klage

Søkere som ikke får godkjent realkompetanse har krav på begrunnelse. Krav om begrunnelse må framsettes innen tre uker etter at søker mottok underretning om vedtaket, jf. forvaltningslovens § 24.

Søkere har videre rett til å klage på vedtak om avslag i henhold til forvaltningslovens § 28. Klage må framsettes innen tre uker etter at søker ble gjort kjent med avslaget. Dersom søker har bedt om begrunnelse for vedtaket, er klagefristen tre uker etter at søker mottok begrunnelsen.

Klage skal stilles til Klagenemnda ved Høgskolen i Molde.

Publisert 26. mai 2020 13:39 - Sist endret 26. jan. 2022 10:39