Realkompetanse master og videreutdanning

Generelle krav

Søkere som er 25 år eller eldre, og som ikke oppfyller kravet om full bachelor, kan tas opp dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium, jfr. lov om universiteter og høgskoler § 3-6 (2). Opptakskrav framgår av de ulike fag- eller studieplaner.

Høgskolen i Molde vil vurdere søkers kvalifikasjoner i forhold til det faget en ønsker å studere. Det er viktig at søker har de faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet uten å ha fullført en bachelorgrad.

For opptak på grunnlag av realkompetanse til videre- eller masterstudier kreves at søker dokumenterer kompetanse som er på samme nivå som det formelle opptakskrav, samt at søker har eventuell yrkespraksis som inngår i opptakskravet.  Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse må tilfredsstille kravene som er definert som minimum. Ved enkelte studier er det krav om praksis. Viser til Forskrift til rammeplan for videreutdanning og Forskrift om krav mastergrad.

Faglige krav:

Høyere utdanning:
Du må dokumentere minst to år (120 studiepoeng) fra relevant høyere utdanning. Der det stilles krav om karaktersnitt fra formell utdanning, må du som realkompetansesøkere ha et tilsvarende snitt

Relevant praksis (der det er krav om dette, se opptakskravet)

Erstatning av manglende formell kompetanse:
For utdanninger som krever tre års høgskoleutdanning kan normalt bare ett år erstattes med realkompetanse. I vurderingen av realkompetanse legges det vekt på bl.a.:

  • om den delen av opptaksgrunnlaget som ikke er dekket gjennom søkerens tidligere utdanning, i hovedsak er teoretiske kunnskaper eller om det inngår praktiske ferdigheter
  • om arbeidsoppgavene som er utgangspunkt for vurderingen av realkompetanse, normalt utføres av personer med høyere utdanning
  • om graden av selvstendighet i arbeidet
  • om arbeidsoppgavene er utført sammenhengende over et lengre tidsrom eventuell annen relevant informasjon 

Krav til praksis

For å erstatte ett års studium, kreves relevant arbeidserfaring som er godkjent i henhold til pkt.5 tilsvarende 100 % stilling i minst tre år. Hvis deler av arbeidsoppgavene ikke anses som relevant, jfr. pkt.5, øker kravet til omfang. Dersom realkompetanse på grunnlag av arbeidserfaring skal erstatte deler av opptaksgrunnlaget for masterstudier, skal arbeidserfaringen være fra lederstillinger eller andre stillinger med selvstendig ansvar.

Kunnskaper og ferdigheter i norsk og engelsk

Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i norsk og engelsk. Har du med morsmål fra land utenfor Norden, gjelder egne regler.

Dokumentasjon

Dokumentasjonen tar utgangspunkt i opptakskrav for studiet det søkes opptak til eller i læringsutbytte for studier som gir opptak til studiet, og skal inneholde:

  1. relevant dokumentasjon av utdanning, kurs og lignende
  2. tjenestebevis eller bekreftelse fra arbeids-/oppdragsgiver
  3. beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som dekker opptakskravet, eventuelt grad av selvstendighet i arbeidet
  4. eventuelle resultater av arbeidet som kan dokumentere at søker er kvalifisert for studiet (rapporter, utredninger, artikler eller lignende)

Søknadsfrister og frister for innsending av dokumentasjon

Søknadsfristen er 1. mars. Søknaden sendes til Høgskolen i Molde. Søker må sende inn dokumentasjon innen 1. juli.

Rangering

Kompetente søkere rangeres i forhold til øvrige søkere etter en helhetsvurdering av søkerens samlede kompetanse.

Saksbehandling

Dersom den skriftlige dokumentasjonen ikke gir grunnlag for en faglig vurdering av søkerens realkompetanse, kan søkeren innkalles til intervju. Studieleder, eller en vitenskapelig ansatt utpekt av studieleder, skal delta på intervjuet. Det skal foreligge en skriftlig uttalelse fra avdelingen før vedtak om opptak fattes.

 

Generelle regler

Ventelister

Søkere som får godkjent realkompetanse for et studium, men som ikke får tilbud om studieplass i hovedopptaket, blir satt på venteliste. Plassering på venteliste og senere tilbud om studieplass blir vurdert i forhold til de øvrige søkergruppene.

Publisert 9. juni 2020 13:33 - Sist endret 26. okt. 2021 12:48