Tildeling av praksisplasser

Høgskolen i Molde har ansvar for å skaffe praksisplasser. Det vil si at du som hovedregel ikke kan skaffe praksisplass selv. 

Praksisområdet for sykepleierutdanninga er Nordmøre og Romsdal, og praksisområdet for vernepleierutdanninga og videre-/masterutdanningene er hele Møre og Romsdal. Tilgangen på praksisplasser kan variere fra år til år, den kan variere for de ulike studieprogram og høgskolens fordeling av lærerressurser ute i praksisfeltet. 

Trekning og tildeling av praksisplasser 

 • Tilgjengelige praksisplasser
  • Lista over tilgjengelige praksisplasser legges ut i Canvas.
 • Trekning av nummer
  • Nummeret du trekker bestemmer når du får velge praksisplass fra lista over tilgjengelige praksisplasser. Det vil si nummer 1 velger først. Høgskolen organiserer loddtrekningen sammen med kullet, eller det trekkes elektronisk med studentrepresentanter tilstede. Dersom du ikke er tilstede ved trekningen kan en stedfortreder trekke for deg.
 • Valg av praksisplass
  • Du velger praksisplass fra lista over tilgjengelige praksisplasser som blir lagt frem for kullet. Etter trekningen kan dere bytte praksisplass innbyrdes, men bytte av praksisplass må bekreftes skriftlig av begge parter til høgskolen, innen gitt frist.

Opplysningsplikt om relevant arbeidsforhold

Som student kan du ikke ha praksisstudie ved en institusjon/ et arbeidssted der du:

 • har eller har hatt et arbeidsforhold innen de siste 6 måneder,
 • har nære pårørende (foreldre, ektefelle, partner eller barn).

Du plikter å opplyse om slike forhold.

Tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag

Praksisplass tildelt på særskilt grunnlag innebærer at du prioriteres innenfor et bestemt geografisk område. Dette er en unntaksordning, og problemer/ utfordringer som studenter normalt stilles overfor i dagliglivet gir ikke alene grunnlag for å imøtekomme søknad. Slike problemer/ utfordringer kan være:

 • at du er aleneforsørger,
 • har ansvar for små barn,
 • ektefelle/ samboer reiser mye i jobben,
 • disponerer ikke bil,
 • har husdyr,
 • har dårlig økonomi.

Begrunnet søknad dokumentert med sakkyndig attest (legeattest eller lignende) må leveres senest 8 uker før praksisperioden starter.

Søk om praksisplass på særskilt grunnlag

Tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag gjøres for en praksisperiode om gangen.

Praksisplasser utenfor høgskolens ordinære praksisområde

Vernepleierstudenter kan søke om praksisplass utenfor Høgskolens ordinære praksisområde i VPLP05 Fordypningspraksis. Sykepleierstudenter kan i SP16-6 Kliniske studier- pediatrisk sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid, samt i videreutdanning psykisk helsearbeid foreslå praksisplass selv. Høgskolen skal ha den formelle kontakten med praksisstedet ved å forespørre og kvalitetssikre praksisplassen.

Søknaden skal være mottatt senest 8 uker før praksisperioden starter.

Ved innvilget praksisplass utenfor høgskolens ordinære praksisområde må studenten dekke de ekstra utgifter dette medfører for høgskolen. Dette vil normalt gjelde:

 • studentens reise til høgskolen for veiledning eller lærerens reise til/ fra veiledning på praksisstedet,
 • eventuell godtgjørelse/ lønn til lokale veiledere på praksisstedet.

Vil du vite mer?

Tildeling av praksisplasser (høgskolens kvalitetssystem).

   

  Emneord: praksis, praksisplass, tildeling av praksisplass, praksisområde, opplysningsplikt, særskilt grunnlag, søknad
  Publisert 30. aug. 2018 12:43 - Sist endret 22. okt. 2018 21:11