Hva lærer du? (2022–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Årsstudium i organisasjon og personalledelse

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha:

Kunnskaper

- har kunnskap om viktige temaer innen personalledelse,

- har kunnskap om teorier for hvordan organisasjoner er bygd opp og fungerer,

- har oversikt over sentrale teorier innen etikk, arbeidspsykologi, ledelse, læring og organisasjonsendring,

- har kunnskap om forvaltnings- og arbeidsrettslige problemstillinger,

- har kunnskap om strategiske problemstillinger i bedrifter og organisasjoner, og

- har kunnskap om offentlige institusjoner på ulike styringsnivå (det nasjonale, det regionale og det kommunale nivå), samt om forholdet mellom nivåene.

Ferdigheter

- har en grunnleggende forståelse av egen rolle i arbeidsrelasjoner, og i det å lede og bli ledet,

- har utviklet evnen til å identifisere organisasjonsfaglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger innen organisasjonsendringer,

- kan se sammenhenger mellom organisasjonsmessige forhold, lederroller og medarbeidernes situasjon,

- kan bidra til at både arbeidsgiver- og medarbeiderperspektivet ivaretas i spørsmål som dreier seg om endring i organisasjoner,

- kan løse praktiske arbeids- og forvaltningsrettslige problemstillinger,

- kan identifisere etiske problemstillinger og dilemmaer med utgangspunkt i grunnleggende etiske teorier,

- ha utviklet god forståelse for bedrifters konkurransesituasjon og strategiarbeid, og

- kjenner til sentrale elementer rundt konflikt og konflikthåndtering i organisasjoner.

Generell kompetanse

- kan anvende grunnleggende teori i praktisk personalledelse,

- har et grunnlag for etisk refleksjon og argumentasjon, 

- kan kombinere bruk av organisasjons- og ledelsesfag og juridiske fag til å identifisere ulike type utfordringer i arbeidslivet, og

- kan lede et gruppearbeid eller prosjekt.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 04:37:05