Oppbygging og gjennomføring (2021–2022)

Informasjon om studiet

I en tid der arbeidslivet preges av endringsprosesser, er det både i offentlig og privat sektor behov for bred kompetanse innen organisasjons- og ledelsesfag og juss. Årsstudiet i organisasjon og personalledelse gir denne type breddekompetanse, der emnene er organisasjonsteori og -psykologi, personalledelse, etikk, arbeidsrett, forvaltningsrett, endringsledelse, foretaksstrategi og stats- og kommunalkunnskap.

Årsstudiet gir bred kompetanse innen organisasjons- og ledelsesfag og juridiske emner, og egner seg spesielt godt som videreutdanning for yrkesaktive med erfaring fra arbeid innen administrasjon eller ledelse, som vil styrke sin kompetanse særlig innenfor personalledelse og endringsarbeid. Årsstudiet passer også godt som et første steg mot en bachelorgrad ved Høgskolen i Molde, særlig i Politikk, juss og administrasjon, eller i Økonomi og administrasjon.

Organisering og læringsformer

For å oppnå læringsutbyttet, benytter studiet varierte undervisningsformer som forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner, diskusjoner og innleveringer. I de fleste emnene er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført for å få anledning til å avlegge slutteksamen. Noen av arbeidskravene gjennomføres som gruppearbeid. Det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i undervisningen. Presentasjon og diskusjon av forskning inngår som en naturlig del av flere emner. Trening i akademisk- og juridisk skrivemåte er også gjennomgående vektlagt og i flere av emnene gjennom innleveringsoppgaver. Canvas brukes som læringsplattform.

Studiet er et heltidsstudium og det er forventet et arbeidsomfang på omkring 40 timer pr. uke. Studiet egner seg også som deltidsstudium over to år.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Studiemodell

Høst 2021

Vår 2022

Årsstudium i organisasjon og personalledelse

Årsstudium i organisasjon og personalledelse

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2021 04:34:40