Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 63%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2022
Studienivå:
Videreutdanning høyere grad
Åpner for søking:
1. februar 2022
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2022

Programmets innhold

Studiet i Avansert klinisk sykepleie (AKS) gir sykepleiere en klinisk spesialisering og faglig videreutvikling for å kunne imøtekomme behovet til store brukergrupper med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov. Det være seg pasienter i alle aldre, med både akutte, kortvarige og kroniske eller progredierende sykdomstilstander - som demens, kronisk obstruktiv lungelidelse (KOLS), diabetes, kreft, hjerte- karsykdommer, hjerneslag, amyotrofisk lateralsclerose (ALS), psykiske lidelser samt rus-relaterte helseutfordringer og sykdommer.

Hvorfor studere Avansert klinisk sykepleie?

  • Det er behov for en avansert klinisk sykepleierolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å imøtekomme behovet til store pasientgrupper med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov. Det være seg personer i alle aldre med akutt og kronisk sykdom både innen somatikk, psykisk helse- og rustjenester.

  • Studiet er utarbeidet etter modell av «Nurse practitioner» (NP), og gir deg avansert klinisk kompetanse til å møte utfordringer i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Etter endt masterutdanning kan det søkes om spesialistgodkjenning.

Dette lærer du

  • Systematisk kartlegging og helhetlig vurderinger av pasientens helsetilstand, beslutninger og iverksettelse av sykepleieintervensjoner. Forebygging, behandling, oppfølging, rehabilitering, pasient- og pårørendeopplæring, lindring i livets sluttfase, samt ledelse, teamarbeid og samarbeid med andre profesjoner.

Organisering og videre studiemuligheter

  • Avansert klinisk sykepleie utgjør del 1 i en mastergrad i helse og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper. Se beskrivelsen av disse på himolde.no/studier. Master del 2 er en videreføring av master del 1, og kan tas på heltid over ett år eller deltid på to år.

Opptakskrav

  • Det kreves et karaktergjennomsnitt på C eller bedre, og 2 års klinisk praksis i løpet av siste 5 år for å bli tatt opp i studiet.

Muligheter for internasjonal utveksling

  • Det er mulig å ta deler av studiet - teori eller klinisk praksis, i utlandet. HiMolde har samarbeidsavtaler med internasjonale universitet og sykehus.