Hva lærer du? (2020–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Studiets læringsutbytte

En reflektert sykepleier med høy yrkesetisk standard og avansert klinisk kompetanse som kan legge til rette for, og bidra til individuelt tilpassede helsetjenester, smidige pasientforløp, helsehjelp på riktig nivå samt økt pasientsikkerhet. For at helsetilbudet skal fungere godt, vektlegges involvering og medvirkning av pasient og pårørende

Etter fullført utdanning forventes det at studenten har:

Kunnskap

 • avansert kunnskap om sykepleie, behandling og omsorg til pasienter med komplekse og sammensatte sykdomstilstander

 • inngående kunnskap om sykepleiens forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende funksjon

 • utdypende kunnskap om sykepleiens administrative, undervisende og ledende funksjon

Ferdigheter

 • gjennomføre systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand og behov for hjelp

 • analysere og vurdere komplekse problemstillinger og handle og i vanskelige situasjoner

 • anvende avanserte ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende, og i tverrfaglig samarbeid

 • forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i klinisk praksis

Generell kompetanse

 • analysere faglige problemstillinger på individ, familie/nettverk og systemnivå med utgangspunkt i sykepleiefagets historie, tradisjoner og plass i samfunnet

 • bidra i et arbeidsliv som stiller store krav til faglighet, selvstendighet og endringsevne

 • kommunisere faglige problemstillinger og bidra til nytenkning og utvikling av behandling og omsorgstilbudet til pasienter/brukere og pårørende i kommune- og spesialisthelsetjenesteni

 • initiere og delta i forsknings- og/eller utviklingsarbeid

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 04:38:16