Hva lærer du? (2018–2020)

Grad/tittel ved bestått studium

Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Studiets læringsutbytte

En reflektert sykepleier med høy yrkesetisk standard og avansert klinisk kompetanse som kan legge til rette for, og bidra til individuelt tilpassede helsetjenester, smidige pasientforløp, helsehjelp på riktig nivå samt økt pasientsikkerhet. For at helsetilbudet skal fungere godt, vektlegges involvering og medvirkning av pasient og pårørende. 

 

Kandidaten skal etter fullført utdanning

Kunnskap

  • ha avansert kunnskap om sykepleie, behandling og omsorg til pasienter med komplekse og sammensatte sykdomstilstander

  • ha inngående kunnskap om sykepleiens forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende funksjon

  • ha utdypende kunnskap om sykepleiens administrative, undervisende og ledende funksjon  

Ferdigheter

  • kunne gjennomføre systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand og behov for hjelp

  • kunne analysere og vurdere komplekse problemstillinger og handle og i vanskelige situasjoner

  • kunne anvende avanserte ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende, og i tverrfaglig samarbeid

  • kunne forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i klinisk praksis 

Generell kompetanse

  • kunne analysere faglige problemstillinger på individ, familie/nettverk og systemnivå med utgangspunkt i sykepleiefagets historie, tradisjoner og plass i samfunnet

  • kunne bidra i et arbeidsliv som stiller store krav til faglighet, selvstendighet og endringsevne

  • kunne kommunisere faglige problemstillinger og bidra til nytenkning og utvikling av behandling og omsorgstilbudet til pasienter/brukere og pårørende i kommune- og spesialisthelsetjenesteni initiere og delta i forsknings- og/eller utviklingsarbeid

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2020 15:32:08