Oppbygging og gjennomføring (2022–2023)

Informasjon om studiet

God økonomistyring er en viktig forutsetning for å kunne drive en lønnsom virksomhet. Studiet i bedriftsøkonomi gir en grunnleggende forståelse for ulike regnskapsbegreper og viktige styringsverktøy.

Kunnskapene du får ved et årstudium i bedriftsøkonomi er nyttige i alle type yrker og i en rekke bransjer. Du vil få et innblikk i en rekke konkrete problemstillinger som du til daglig kan møte i en virksomhet.

Studiet gir en innføring økonomiske problemstillinger og er først og fremst utformet med tanke på deg som har annen faglig bakgrunn eller yrkespraksis, og som ønsker tilleggsutdanning innen bedriftsøkonomi. For de som ønsker en lengre utdanning innen økonomisk/administrative fag, anbefaler vi vårt 3-årige studier i økonomi og administrasjon.

 

 

Organisering og læringsformer

Studiet benytter undervisningsformer som forelesninger, øvinger og innleveringer. Det legges vekt på tudentenes selvstendige arbeid og ansvar for egen læring. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være oppfylt for å få tilgang til slutteksamen.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister formelt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skoleeksamen. Denne kan ære kombinert med innleveringer av ulike slag.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2022 04:36:27