Oppbygging og gjennomføring (2021–2022)

Informasjon om studiet

Programmet gir en innføring i sentrale bedriftsøkonomiske fagområder som økonomisk analyse og finansregnskap samt organisasjonsteori, markedsføring, og logistikk. Studentene trenes i grunnleggende tenkning rundt bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. En praktisk analytisk tilnærming står sentralt i studiet.

Organisering og læringsformer

Studiet benytter undervisningsformer som forelesninger, øvinger og innleveringer. Det legges vekt på tudentenes selvstendige arbeid og ansvar for egen læring. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være oppfylt for å få tilgang til slutteksamen.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister ormelt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skoleeksamen. Denne kan ære kombinert med innleveringer av ulike slag.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. juli 2021 04:34:54