Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studienivå:
Årsstudium

Studieplan for Årsstudium i bedriftsøkonomi (2022–2023)

Informasjon om studiet

God økonomistyring er en viktig forutsetning for å kunne drive en lønnsom virksomhet. Studiet i bedriftsøkonomi gir en grunnleggende forståelse for ulike regnskapsbegreper og viktige styringsverktøy.

Kunnskapene du får ved et årstudium i bedriftsøkonomi er nyttige i alle type yrker og i en rekke bransjer. Du vil få et innblikk i en rekke konkrete problemstillinger som du til daglig kan møte i en virksomhet.

Studiet gir en innføring økonomiske problemstillinger og er først og fremst utformet med tanke på deg som har annen faglig bakgrunn eller yrkespraksis, og som ønsker tilleggsutdanning innen bedriftsøkonomi. For de som ønsker en lengre utdanning innen økonomisk/administrative fag, anbefaler vi vårt 3-årige studier i økonomi og administrasjon.

 

 

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

  • ha kunnskap om hvordan virksomheter organiseres og ledes, og hvordan produkter og tjenester markedsføres

  • ha innsikt i hvordan bedriftsøkonomiske beslutninger treffes og evalueres i ettertid gjennom regnskapsrapportering

  • kjenne til formålet med, og innholdet i, norsk og internasjonal regulering av ekstern regnskapsrapportering, og kunne analysere slike rapporter med et kritisk blikk

  • kunne bidra i styring av sentrale forretningsprosesser, fra innkjøp av varer og tjenester, via verdiskaping og fram til salg av ferdig produkt eller tjeneste

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

God økonomistyring er en viktig forutsetning for å kunne drive en lønnsom virksomhet. Studiet i bedriftsøkonomi gir en grunnleggende forståelse for ulike regnskapsbegreper og viktige styringsverktøy.

Kunnskapene du får ved et årstudium i bedriftsøkonomi er nyttige i alle type yrker og i en rekke bransjer. Du vil få et innblikk i en rekke konkrete problemstillinger som du til daglig kan møte i en virksomhet.

Studiet gir en innføring økonomiske problemstillinger og er først og fremst utformet med tanke på deg som har annen faglig bakgrunn eller yrkespraksis, og som ønsker tilleggsutdanning innen bedriftsøkonomi. For de som ønsker en lengre utdanning innen økonomisk/administrative fag, anbefaler vi vårt 3-årige studier i økonomi og administrasjon.

 

 

 

Organisering og læringsformer

Studiet benytter undervisningsformer som forelesninger, øvinger og innleveringer. Det legges vekt på tudentenes selvstendige arbeid og ansvar for egen læring. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være oppfylt for å få tilgang til slutteksamen.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister formelt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skoleeksamen. Denne kan ære kombinert med innleveringer av ulike slag.

 

Jobbmuligheter

Studiet er først og fremst utformet med tanke på deg som har annen faglig bakgrunn eller yrkespraksis, og som ønsker tilleggsutdanning innen bedriftsøkonomi.

Videre studier

Kandidater som fortsetter sine studier ved Høgskolen i Molde, vil få alle emnene innpasset i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Fullfører du en bachelorgrad, er kvalifiserte til å søke mastergradsstudier ved Høgskolen i Molde eller ved andre høgskoler og universitet i Norge eller utlandet.  

HiMolde tilbyr et nytt masterstudium i økonomi og administrasjon. Studiet gir tittelen Siviløkonom.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juli 2022 14:22:33