Hva lærer du? (2019–2020)

Grad/tittel ved bestått studium

Bærekraftig byutvikling

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning

Kunnskap 

  • ha grunnlag for godt faglig funderte, faktabaserte standpunkter til vesentlige spørsmål innenfor det komplekse fagfeltet bærekraftig byutvikling. Det gis kunnskap om relevante teorier, metoder og verktøy for bærekraftig byutvikling. I dette inngår analyser av case og utviklingsscenarier.

  • få spesialisert innsikt i: Byutviklingens institusjonelle rammer og aktørers roller og forutsetningen for byplanlegging og bærekraftig utvikling; byens endringsprosesser og ulike økonomiske forutsetninger og tiltak; transport- og bymiljøproblematikken og rammevilkår for transport i byområder samt framtidens byer og føringer mot ny teknologi.

  • skal kunne analysere faglige og praktiske problemstillinger med utgangspunkt i hva som skal til for å realisere mål om bærekraftig byutvikling og hvordan institusjonelle, fysiske og sosio-kulturelle forutsetninger er viktige for byutforming.

  • skal kunne kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet, slik som smart cities og andre tilnærminger. 

Ferdighet 

  • forventes å videreutvikle ferdigheter i å anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid på teoretiske og praktiske problemstillinger innen bærekraftig byutvikling og treffe velbegrunnede valg som svarer til byens utfordringer og muligheter

  • forventes å videreutvikle ferdigheter i å beherske emnets faglige terminologi og uttrykksformer og kunne formidle og kommunisere dette til spesialister og til allmennheten

  • forventes å videreutvikle skriveferdigheter, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning gjennom blant annet selvstendig arbeid og gruppediskusjoner. 

Generell kompetanse 

  • ha evne til å styre egen læring, gjennomføre selvstendige oppgaver og kritisk vurdere faglige teori- og metodevalg, og reflektere over egen læring.

  • ha evne til å forberede og gjennomføre presentasjoner for et publikum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 00:32:30