Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studienivå:
Videreutdanning høyere grad

Studieplan for Videreutdanning i bærekraftig byutvikling (2019–2020)

Informasjon om studiet

Studiet bærekraftig byutvikling er et samarbeid med Norsk Sentrumsutvikling. Studiet er både et svar på et behov for en videreutdanning i byutvikling og sentrumledelse, og på økt etterspørsel etter kunnskap om bærekraftig byutvikling. 

Urbanisering er omfattende og transformerer byer og regioner over hele verden. Over halvparten av verdens befolkning lever i byområder. Byene har en viktig rolle når det gjelder bosetting, arbeidsplasser, handel, samferdsel, utdanning og sosio-kulturelle aktiviteter. Voksende byer kan skape nye muligheter for økonomisk vekst, men kan også bidra til økte sosiale hull og belastninger på økosystemene. 

Endringer i byer stiller nye krav som må tas opp på en økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig måte. I Norge blir det gjort mange anstrengelser for å utvikle en bedre politikk for bærekraftig utvikling. Det skjer tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og kommuner arbeider i dag med ulike byprosjekt og urbane dagsordener. En utgangspunkt er at bærekraftig byutvikling krever samarbeid mellom offentlige aktører, privat næringsliv, lokale grupper og borgere. 

Studiet har en tverrfaglig tilnærming til forutsetninger og utfordringer byer står overfor i dag relatert til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Studiet tar opp aktuell problematikk og framtidsscenarioer. Studentene vil komme i kontakt med ulike teoretiske perspektiver og disiplinere tilnærminger hentet fra bl.a. statsvitenskap, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi og logistikk. Gjennom konkrete eksempler og case vil det bli lagt vekt på komplekse problemstillinger. Deltakerne får anledning til å knytte reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass til temaer som behandles i studiet.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning

Kunnskap 

 • ha grunnlag for godt faglig funderte, faktabaserte standpunkter til vesentlige spørsmål innenfor det komplekse fagfeltet bærekraftig byutvikling. Det gis kunnskap om relevante teorier, metoder og verktøy for bærekraftig byutvikling. I dette inngår analyser av case og utviklingsscenarier.

 • få spesialisert innsikt i: Byutviklingens institusjonelle rammer og aktørers roller og forutsetningen for byplanlegging og bærekraftig utvikling; byens endringsprosesser og ulike økonomiske forutsetninger og tiltak; transport- og bymiljøproblematikken og rammevilkår for transport i byområder samt framtidens byer og føringer mot ny teknologi.

 • skal kunne analysere faglige og praktiske problemstillinger med utgangspunkt i hva som skal til for å realisere mål om bærekraftig byutvikling og hvordan institusjonelle, fysiske og sosio-kulturelle forutsetninger er viktige for byutforming.

 • skal kunne kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet, slik som smart cities og andre tilnærminger. 

Ferdighet 

 • forventes å videreutvikle ferdigheter i å anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid på teoretiske og praktiske problemstillinger innen bærekraftig byutvikling og treffe velbegrunnede valg som svarer til byens utfordringer og muligheter

 • forventes å videreutvikle ferdigheter i å beherske emnets faglige terminologi og uttrykksformer og kunne formidle og kommunisere dette til spesialister og til allmennheten

 • forventes å videreutvikle skriveferdigheter, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning gjennom blant annet selvstendig arbeid og gruppediskusjoner. 

Generell kompetanse 

 • ha evne til å styre egen læring, gjennomføre selvstendige oppgaver og kritisk vurdere faglige teori- og metodevalg, og reflektere over egen læring.

 • ha evne til å forberede og gjennomføre presentasjoner for et publikum.

Opptak

Relevant bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen i samfunnsfag, økonomisk-administrative fag, ingeniørfag eller lignende fagområder, karaktersnitt C eller bedre.

Høgskolen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Studiet er et samarbeid med Norsk Sentrumsutvikling. Studiet er både et svar på et behov for en videreutdanning i byutvikling og sentrumledelse, og på økt etterspørsel etter kunnskap om bærekraftig byutvikling. 

Urbanisering er omfattende og transformerer byer og regioner over hele verden. Over halvparten av verdens befolkning lever i byområder. Byene har en viktig rolle når det gjelder bosetting, arbeidsplasser, handel, samferdsel, utdanning og sosio-kulturelle aktiviteter. Voksende byer kan skape nye muligheter for økonomisk vekst, men kan også bidra til økte sosiale hull og belastninger på økosystemene. 

Endringer i byer stiller nye krav som må tas opp på en økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig måte. I Norge blir det gjort mange anstrengelser for å utvikle en bedre politikk for bærekraftig utvikling. Det skjer tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og kommuner arbeider i dag med ulike byprosjekt og urbane dagsordener. En utgangspunkt er at bærekraftig byutvikling krever samarbeid mellom offentlige aktører, privat næringsliv, lokale grupper og borgere. 

Studiet har en tverrfaglig tilnærming til forutsetninger og utfordringer byer står overfor i dag relatert til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Studiet tar opp aktuell problematikk og framtidsscenarioer. Studentene vil komme i kontakt med ulike teoretiske perspektiver og disiplinere tilnærminger hentet fra bl.a. statsvitenskap, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi og logistikk. Gjennom konkrete eksempler og case vil det bli lagt vekt på komplekse problemstillinger. Deltakerne får anledning til å knytte reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass til temaer som behandles i studiet.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet har en tvervitenskaplig tilnærming for å forstå de muligheter og utfordringer byer står overfor i dag relatert til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Studiet er bygd opp av fire kurs, hver på 7,5 studiepoeng. Dei fire kursene er:

 • Urban governance og bærekraftig utvikling

 • Urban økonomi

 • Bymiljø og transport

 • Fremtidens (smarte) byer

 

På studiet diskuteres planlegning og tiltak for byutvikling, med utgangspunkt i et bredt samarbeid, og de muligheter og begrensninger som det institusjonelle rammeverket for urbane planleggings- og policy prosesser gir. Studiet tar opp aktørers roller, maktforhold og forutsetninger for medvirkning. Studiet behandler byen som økonomisk system og forutsetninger for positiv vekst. Det blir satt spesielt fokus på transportenes betydning for bymiljø og bærekraft. Studiet avsluttes med et kurs om framtidens byer der digitalisering og andre nyere tilnærminger og metoder vektlegges.

Organisering og læringsformer

Studiet er et deltidsstudium, 30 studiepoeng fordelt på ett år. Studiet er tilpasset folk i arbeid og undervisningen er derfor basert på samlinger over 2 til 3 dager ved Høgskolen i Molde 4 ¿ 6 ganger i semesteret. Noen samlinger kan legges til andre steder alternativt som ekskursjon/studietur.

Studiet har en metodikk som bygger på faglige foredrag, gruppediskusjoner selvstudium og selvstendig arbeid. Gjennom konkrete eksempler og case vil det bli lagt vekt på komplekse problemstillinger. Deltakerne får anledning til å knytte reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass til temaer som behandles i kurset.

Evaluering av studiet

Gjennomføres i samsvar med Høgskolen i Moldes rutiner før kvalitetssikring og evaluering

Vurdering

Studiet har en variasjon av eksamensformer; f.eks. selvstendige oppgaver, skriftlig eksamen og hjemmeeksamen. Se respektive kurs på studiet.

Videre studier

Studiet er ikke gradsgivende. Studiet er godkjent som en modul i masterstudiet Samfunnsendring,organisasjon og ledelse og masterstudiet Økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Molde. Ta kontakt med studieveiledere for ytterligere informasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2021 04:40:53