Hva lærer du? (2021–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

 Kunnskap

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet

 • ha kunnskap om sentrale lover, regler og andre rammebetingelser som gjelder for bransjer generelt og for virksomheter spesielt

 • vise kunnskap om bærekraftig planlegging, ledelse og koordinering av logistikkoperasjoner

 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

 • ha kunnskap om fagområdets historie og betydning i samfunnet

Ferdigheter

 • kunne planlegge og organisere bærekraftige logistikkoperasjoner som ivaretar krav til effektiv og lovlig drift, økonomi og HMS

 • kunne anvende teori, metoder, teknikker og verktøy til å organisere, koordinere og lede bærekraftige logistikkoperasjoner

 • kunne anvende faglig kunnskap på aktuelle problemstillinger og treffe begrunnede valg

 • kunne delta i tverrfaglige prosjekt og kunne analysere logistikkløsninger for den samlede verdikjeden

 • kunne sette seg inn i ny teori på området og kunne anvende denne teorien for å løse aktuelle problemstillinger i verdikjeden på nye og bedre måter

 • kunne beherske relevante verktøy, teknikker og fagterminologi

Generell kompetanse

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med juridiske og etiske krav og retningslinjer

 • ha grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig muntlig

 • vise evne til samhandling og tverrfaglig samarbeid innenfor egen- og andre bedrifter

 • vise evne til omstilling og endring

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2021 04:34:47