Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Kristiansund
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi (2021–2024)

Informasjon om studiet

Studiet gir en yrkesrettet utdanning, med det kan også brukes som grunnlag for en mastergrad. Ferdig utdannede kandidater arbeider med generell administrasjon med vekt på logistikk i alle typer bransjer som driver med fysisk produksjon og distribusjon. Dette omfatter blant annet matproduksjon og distribusjon av ferdigvarer til varehandel, men også andre typer bransjer som eksempelvis serviceindustri, verftsindustri og produksjon av energi vil være aktuelle bransjer.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

 Kunnskap

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet

 • ha kunnskap om sentrale lover, regler og andre rammebetingelser som gjelder for bransjer generelt og for virksomheter spesielt

 • vise kunnskap om bærekraftig planlegging, ledelse og koordinering av logistikkoperasjoner

 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

 • ha kunnskap om fagområdets historie og betydning i samfunnet

Ferdigheter

 • kunne planlegge og organisere bærekraftige logistikkoperasjoner som ivaretar krav til effektiv og lovlig drift, økonomi og HMS

 • kunne anvende teori, metoder, teknikker og verktøy til å organisere, koordinere og lede bærekraftige logistikkoperasjoner

 • kunne anvende faglig kunnskap på aktuelle problemstillinger og treffe begrunnede valg

 • kunne delta i tverrfaglige prosjekt og kunne analysere logistikkløsninger for den samlede verdikjeden

 • kunne sette seg inn i ny teori på området og kunne anvende denne teorien for å løse aktuelle problemstillinger i verdikjeden på nye og bedre måter

 • kunne beherske relevante verktøy, teknikker og fagterminologi

Generell kompetanse

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med juridiske og etiske krav og retningslinjer

 • ha grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig muntlig

 • vise evne til samhandling og tverrfaglig samarbeid innenfor egen- og andre bedrifter

 • vise evne til omstilling og endring

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Klimaendringene er vår tids største utfordringer og FNs bærekraftsmål er viktige å nå dersom vi skal begrense effektene av klimaendringene. Høgskolen i Moldes logistikkprogrammer fokuserer på effektiv ressursbruk. Studiet i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi skal gi grunnlag for å utvikle og drifte virksomheten blant annet i samsvar med økologiske prinsipper, for å bidra til bærekraftig økonomisk virksomhet.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet går over 6 semestre og består av grunnleggende emner innen metode (matematikk og statistikk), bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrative fag. I tillegg til disse mer generelle emnene inneholder studiet en rekke emner innenfor logistikk og Supply Chain Management, samt emner med særlig bransjerelevans som økologisk produksjon, sirkulær økonomi og grønn logistikk som gjennomføres i samarbeid med forskningsinstitusjonene NORSØK og NIBIO. Andre samarbeidspartnere kan også bli aktuelle.

Fjerde semester kan studenten velge tre ulike løsninger:

 • reise ut for å ta et utenlandsopphold ved en av våre samarbeidende institusjoner

 • gjennomføre en utplassering i bedrift

 • ta en kombinasjon av valgbare emner som tilbys i dette semesteret. Av disse er to emner spesielt tilrettelagt studiet: Bærekraftig matproduksjon og bærekraftig energi som gjennomføres i samarbeid med forskningsinstitusjonene NORSØK og NIBIO.

Høgskolen i Molde oppfordrer på generelt grunnlag at norske studenter gjennomfører et semester i utlandet.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Det er i de fleste emner tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen, normalt gitt på digital plattform (Inspera). I tillegg kan prosjektoppgaver og muntlige presentasjoner utgjøre en andel av karakteren. I enkelte emner er datamaskin et nødvendig hjelpemiddel ved løsning av eksamen.

Jobbmuligheter

Etter studiene kan du jobbe bl.a. som planlegger, innkjøper, økonom og andre logistikkfunksjoner innen matvareproduksjon, annen fysisk produksjon, distribusjonsselskaper, energiselskaper, reiseliv etc. Studiet vil være særlig relevant for ledelse og effektivisering av verdikjeder, med særlig vekt på gjenbruk og sammenheng mellom ulike verdikjeder.

Videre studier

Med en bachelor i Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi vil du vil få verktøy og kunnskap som verden trenger i fremtiden. Mange bedrifter som driver med produksjon og distribusjon vil måtte tenke nytt, der de også må ta hensyn til faktorer som miljø og ressurskrav. Dersom du kombinerer studiet med et masterstudium i logistikk ved Høgskolen i Molde vil du kunne være med å lede slike prosesser i nær sagt alle bedrifter og organisasjoner.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 08:24:31