Hva lærer du? (2021–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Erfaringsbasert master i helseogistikk og digitale systemer

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:

  • ha god oversikt over teori og sentrale forskningsområder i logistikk og digitale systemer

  • ha spesialisert kunnskap innenfor utvalgte emner innen logistikk og digitale systemer

  • ha avansert kunnskap om hvordan logistikk og digitale systemer er relatert til problemstillinger innenfor helse- og omsorgsektoren

Ferdigheter:

  • kunne anvende og kombinere ulike teorier for å løse logistikkutfordringer i en virksomhet.

  • kunne bruke digitale systemer for å bedring av ressursutnyttelse og forbedre kvalitet hos brukerne.

  • kunne bruke digitale systemer for å løse logistiske utfordringer knyttet til organisasjon og brukere av tjenesten.

  • kunne lede tverrfaglige prosjekt relatert til forbedring av prosesser og utnyttelse av ressurser innenfor virksomhetens strategiske mål.

  • kunne delta i forskningsprosjekter for å framskaffe ny kunnskap innenfor fagområdet.

Generell kompetanse:

  • kunne kommunisere faglige problemstillinger innenfor helselogistikk og digitale systemer både på et faglig ekspertnivå og overfor personer med annen fagbakgrunn.

  • kunne sette seg inn i ny forskningslitteratur innen logistikk og digitale systemer og vurdere denne på en kritisk og reflektert måte.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. apr. 2021 04:40:24