Hva lærer du? (2018–2020)

Grad/tittel ved bestått studium

Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studiets læringsutbytte

Vi forventer at gjennomført studie skaper reflekterte praktikere med høy etisk standard og avansert kunnskap om samordning, samarbeid og samhandling. Kandidatene skal spesielt ha innsikt i tiltak og tjenester for målgruppen, og hvordan bidra til bedring av livskvalitet. Innsikten skal føre fram til handlingskompetanse, bygget på en relasjonell forståelse. 

Kandidaten skal etter fullført utdanning;

Kunnskap: 

  • ha avansert kunnskap i systematisk og målrettet arbeid rettet mot personer med psykisk utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, multifunksjonshemming og utfordrende atferd

  • ha inngående kunnskap om funksjonshemming, inkludering og deltakelse

  • ha inngående kunnskap om fagspesifikke kliniske og pedagogiske tilnærmingsmåter innen funksjonshemmingsfeltet 

Ferdigheter: 

  • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere tiltaks-/endringsarbeid for og med mennesker med funksjonshemming

  • kunne bruke relevante metoder for forskning og fagutvikling på en selvstendig måte

  • kunne initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på forståelse og respekt for brukernes erfaringsverden 

Generell kompetanse: 

  • kunne anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på nye områder innenfor fagfeltet

  • kunne anvende relasjonskompetansen overfor funksjonshemmede med ulike utfordringer,familier og hjelpeapparat

  • kunne beherske fagområdets uttrykksformer og utøve omfattende selvstendig arbeid

  • kunne kommunisere om faglige problemstillinger innen fagområdet, og utøve kritisk og etisk refleksjon

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 18:32:50