Hva lærer du? (2020–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid

Studiets læringsutbytte

Studentens læringsutbytte etter bestått studium

Kunnskap

 • Etter fullført studium forventes det at studenten har:

 • Kunnskap om de mest sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver

 • Kunnskap om ulike metoder som brukes i helsefaglig forskning

 • Kunnskap om normer og retningslinjer for forskningsetikk

 • Inngående kunnskap om forskningsprosessen ulike faser

Ferdigheter

Etter fullført studium, forventes det at studenten kan:

 • Gjennomføre litteratursøk

 • Se sammenhengen mellom tema, problemstilling og valg av forskningsmetode

 • Analysere og forholde seg kritisk til kvalitative og kvantitative forskningsartikler

Generell kompetanse

Etter fullført studium, forventes det at studenten kan:

 • Anvende de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i faglige diskusjoner og skriftlige oppgaver

 • Vurdere ulike faser i forskningsprosessen

 • Reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder, samt forskningens relevans og nytteverdi

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2021 04:35:21