Oppbygging og gjennomføring (2018–2020)

Informasjon om studiet

Studiet i habiitering og miljøarbeid er rettet mot tiltak og tjenester for funksjonshemmede, med spesielt fokus på mennesker med multifunksjonhemming, autismespekterforstyrrelser og utfordrende atferd. Studiet skal gi innsikt i hvordan bidra til å bedre livkvaliteten for målgruppen. Innsikten skal føre fram til handlingskompetanse, bygget på en relasjonell forståelse. Studiet vil møte kompetansebehov knyttet til samhandlingsreformens særskilte krav til tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre koordinerte og gode tjenester.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning organisert som et deltidsstudium over 2 år, og kan inngå som 1.år i en mastergrad i helse- og sosialfag. Videreutdanning er en av fem alternative studieretninger som kan gjennomføres som en egen selvstendig utdanning, eller inngå som første del av masterstudiet.

Studiet har til sammen 12 ukesamlinger. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper (delvis veiledet).

Fjerde semester skal det skrives en fordypningsoppgave som er basert på klinisk utviklingsarbeid i egen praksis. Det legges opp til en læringsstrategi som vektlegger aktiv bearbeidelse av kunnskap med tilbakemeldinger underveis i læringsprosessen. Studentene skal arbeide på ulike måter med emnene i studiet, blant annet gjennom muntlige presentasjoner og skriftlige oppgaver. De skal øve seg på å gi og motta tilbakemelding på muntlig og skriftlig arbeid, og lære problemløsende holdning gjennom å jobbe med kasus som beskriver utfordringer de kan møte i praksis.

Organisering og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, selvstudium, refleksjonsgrupper,utviklingsarbeid i egen praksis, bruk av E-læringsressuser (NAKU,eMAA,SOR). Skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner.

Vurdering

Hjemmeeksamen i gruppe, skriftlig individuell skoleeksamen, gruppeeksamen med muntlig presentasjon, skriftlig individuell hjemmeeksamen, fordypningsoppgave med muntlig presentasjon. Refleksjonsnotat er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnene VHT720 og VHT723.

Studiemodell

Obligatorisk fag

Studiepoeng: 60

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020–Høst 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 21:32:49