Oppbygging og gjennomføring (2020–2022)

Informasjon om studiet

Videreutdanning i Habilitering og miljøarbeid (VHM) er rettet mot tjenester for mennesker med funksjonshemminger, med spesielt fokus på autisme, utfordrende atferd, utviklingshemming og multifunksjonshemming. Mennesker med ulike funksjonshemminger eller funksjonsvansker har ressurser og utviklingsmuligheter som tjenesteyterne må se og anerkjenne. Personenes individuelle behov må bli møtt med tilpassa hjelp og en forståelse for kontekstens betydning. Miljøarbeid overfor personer som trenger tjenester og tiltak skal være målrettet, kunnskapsbasert og holde høy faglig kvalitet. VHM skal bidra til at studentene spisser sin kompetanse og øker sin faglige refleksjonsevne.

 
Studiet i habilitering og miljøarbeid er rettet mot tiltak og tjenester for funksjonshemmede, med spesielt fokus på mennesker med autismespekterforstyrrelser, utfordrende atferd, utviklingshemming og multifunksjonshemming. Studiet skal gi innsikt i hvordan tjenesteytere kan bidra til å bedre livskvaliteten for målgruppen. Innsikten skal føre fram til handlingskompetanse, bygget på en relasjonell forståelse. Studiet vil møte kompetansebehov knyttet til samhandlingsreformens særskilte krav til tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre koordinerte og gode tjenester.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning organisert som et deltidsstudium over 2 år, og kan inngå som 1.år i en mastergrad i helse- og sosialfag. Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid, master del 1 (60 studiepoeng) tas på deltid over 2 år. Det gis egen karakterutskrift etter fullført videreutdanning

Dersom en søker har karakter C i snitt, eller høyere, fra Bachelor-utdanningen, vil en ved opptak til videreutdanningen også være kvalifisert til andre del av mastergradsstudiet i helse- og sosialfag, del 2 (60 studiepoeng). Dersom dette kravet ikke er innfridd ved opptak til videreutdanningen, vil kravet for opptak til del 2 i mastergradstudiet forutsette et karakterkrav på gjennomsnitt C, eller bedre, fra videreutdanningen samt karakter C, eller bedre, på fordypningsoppgaven.

Studiet har til sammen 12 ukesamlinger. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper (delvis veiledet).

Fjerde semester skal det skrives en fordypningsoppgave som er basert på et utviklingsarbeid knytta til egen praksis. Det legges opp til en læringsstrategi som vektlegger aktiv bearbeidelse av kunnskap med tilbakemeldinger underveis i læringsprosessen. Studentene skal arbeide på ulike måter med emnene i studiet, blant annet gjennom muntlige presentasjoner og skriftlige oppgaver. De skal øve seg på å gi og motta tilbakemelding på muntlig og skriftlig arbeid, og lære problemløsende holdning gjennom å jobbe med kasus som beskriver utfordringer de kan møte i praksis.

Organisering og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, selvstudium, utviklingsarbeid knytta til egen praksis, bruk av E-læringsressurser, skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner.

Evaluering av studiet

Studiet blir, i tråd med kravene i kvalitetssystemet, evaluert ved midten og slutten av hvert semester, dette gjøres ved egne evalueringsskjema inne på Canvas. Der vil også studentens løpende evaluering, i form av referat fra kulltimer, ligge åpent tilgjengelig for de som har adgang til videreutdanningens rom på Canvas. Referater fra jevnlige møter referater fra Kvalitetsteamet, bestående av studentrepresentant og fagansvarlig, vil også ligge tilgjengelig i Canvas.

Vurdering

Hjemmeeksamen i gruppe, skriftlig individuell skoleeksamen, gruppeeksamen med muntlig presentasjon, skriftlig individuell hjemmeeksamen, fordypningsoppgave med muntlig presentasjon. Refleksjonsnotat er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnene VHM720 og VHM723.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:34:53