Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studienivå:
Videreutdanning høyere grad

Studieplan for Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (2018–2020)

Informasjon om studiet

Studiet i habiitering og miljøarbeid er rettet mot tiltak og tjenester for funksjonshemmede, med spesielt fokus på mennesker med multifunksjonhemming, autismespekterforstyrrelser og utfordrende atferd. Studiet skal gi innsikt i hvordan bidra til å bedre livkvaliteten for målgruppen. Innsikten skal føre fram til handlingskompetanse, bygget på en relasjonell forståelse. Studiet vil møte kompetansebehov knyttet til samhandlingsreformens særskilte krav til tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre koordinerte og gode tjenester.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Vi forventer at gjennomført studie skaper reflekterte praktikere med høy etisk standard og avansert kunnskap om samordning, samarbeid og samhandling. Kandidatene skal spesielt ha innsikt i tiltak og tjenester for målgruppen, og hvordan bidra til bedring av livskvalitet. Innsikten skal føre fram til handlingskompetanse, bygget på en relasjonell forståelse. 

Kandidaten skal etter fullført utdanning;

Kunnskap: 

  • ha avansert kunnskap i systematisk og målrettet arbeid rettet mot personer med psykisk utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, multifunksjonshemming og utfordrende atferd

  • ha inngående kunnskap om funksjonshemming, inkludering og deltakelse

  • ha inngående kunnskap om fagspesifikke kliniske og pedagogiske tilnærmingsmåter innen funksjonshemmingsfeltet 

Ferdigheter: 

  • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere tiltaks-/endringsarbeid for og med mennesker med funksjonshemming

  • kunne bruke relevante metoder for forskning og fagutvikling på en selvstendig måte

  • kunne initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på forståelse og respekt for brukernes erfaringsverden 

Generell kompetanse: 

  • kunne anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på nye områder innenfor fagfeltet

  • kunne anvende relasjonskompetansen overfor funksjonshemmede med ulike utfordringer,familier og hjelpeapparat

  • kunne beherske fagområdets uttrykksformer og utøve omfattende selvstendig arbeid

  • kunne kommunisere om faglige problemstillinger innen fagområdet, og utøve kritisk og etisk refleksjon

Opptak

Relevant bachelorgrad og relevant arbeidstilknytning under utdanning.

Aktuelle profesjonsutdanninger kan være vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom, førskolelærer, velferdsarbeider, ergoterapeut og lærer.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Videreutdanning i Habilitering og miljøarbeid er rettet mot tjenester for mennesker med funksjonshemminger, med spesielt fokus på multifunksjonshemming og utfordrende atferd.
Mennesker med ulike funksjonshemminger har ressurser og utviklingsmuligheter som må sees og anerkjennes av tjenesteyter. Samtidig må deres individuelle behov møtes med tilpasset hjelp og forståelse for kontekstens betydning.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning organisert som et deltidsstudium over 2 år, og kan inngå som 1.år i en mastergrad i helse- og sosialfag. Videreutdanning er en av fem alternative studieretninger som kan gjennomføres som en egen selvstendig utdanning, eller inngå som første del av masterstudiet.

Studiet har til sammen 12 ukesamlinger. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester. Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper (delvis veiledet).

Fjerde semester skal det skrives en fordypningsoppgave som er basert på klinisk utviklingsarbeid i egen praksis. Det legges opp til en læringsstrategi som vektlegger aktiv bearbeidelse av kunnskap med tilbakemeldinger underveis i læringsprosessen. Studentene skal arbeide på ulike måter med emnene i studiet, blant annet gjennom muntlige presentasjoner og skriftlige oppgaver. De skal øve seg på å gi og motta tilbakemelding på muntlig og skriftlig arbeid, og lære problemløsende holdning gjennom å jobbe med kasus som beskriver utfordringer de kan møte i praksis.

Organisering og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, selvstudium, refleksjonsgrupper,utviklingsarbeid i egen praksis, bruk av E-læringsressuser (NAKU,eMAA,SOR). Skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner.

Vurdering

Hjemmeeksamen i gruppe, skriftlig individuell skoleeksamen, gruppeeksamen med muntlig presentasjon, skriftlig individuell hjemmeeksamen, fordypningsoppgave med muntlig presentasjon. Refleksjonsnotat er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnene VHT720 og VHT723.

Videre studier

Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid kan gjennomføres som egen, selvstendig utdanning eller inngå som første del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre mastergradsstudier ved andre høgskoler og universitet. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr masterstudiet. Opptak til andre del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter karaktekrav på gjennomsnitt C eller bedre.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 04:40:55