Hva lærer du? (2021–2025)

Grad/tittel ved bestått studium

Master i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

 • ha avansert kunnskap innenfor områdene den kliniske hjelperelasjon og relasjonskompetanse

 • ha spesialisert innsikt i eget fagområde definert ved en av de valgfrie emnene (videreutdanningene) og kan anvende kunnskapen på nye og utvidede områder

 • ha inngående kunnskap innenfor vitenskapsteori som grunnlag for den kliniske hjelperelasjonen

 • ha inngående kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk

Ferdigheter

 • kunne analysere problemstillinger som omhandler relasjonen mellom hjelpearbeider og pasient/klient/bruker ut fra fagets historiske tradisjon, egenart og plass i samfunnet

 • kunne analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og anvende disse til å formulere faglige resonnement innenfor temaområdet; kliniske hjelperelasjoner

 • kunne analysere eksisterende teori og metoder innenfor fagområder som omhandler hjelperelasjoner i helse- og sosialtjenesten

 • kunne arbeide selvstendig med problemløsning innenfor det aktuelle temaet.

 • kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning med temaknyttet til den kliniske hjelperelasjonen og eget fagfordypende felt

Generell kompetanse

 • kunne gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor temaet den kliniske hjelperelasjon

 • kunne analysere faglige, yrkesmessige, helselogistiske og forskningsetiske problemstillinger knyttet til relasjonen hjelper/hjelpeapparat og pasient/klient/bruker

 • kunne beherske temaområdets uttrykksformer og kommunisere dette både med fagspesialister og allmenheten

 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og delta i debatter som berører temaets målgruppe og slik bidra til nytenkning og innovasjon

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2021 04:34:55