Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Informasjon om studiet

Årsstudium i Sport og Adventure er et Årsstudium i Idrett, med spesialisering innen «adventures» i idrett. Studiet følger oppbygningen til et årsstudium i idrett, og gir en spesialisering i «Adventure». «Sport Adventure» er en voksende næringsvei både internasjonalt, nasjonalt og i regionen. Høgskolen i Molde benytter sin beliggenhet i et natureldorado til å tilby praktisk undervisning i lokal spektakulær natur. Studentene deltar gjennom studieåret på fire «Adventure Camps» innen idrett med temaer som klatring, ski, vannsport og generell trening. Hver camp har en varighet på en uke. Studentene deltar i økende grad i planleggingen av campene i løpet av studieåret. Enkelte av campaktivitetene er knyttet opp mot sertifisering fra aktivitetens forbund. Campene knyttes også opp mot den øvrige undervisningen. 

Det undervises også i rene idrettsemner som treningslære, idrettsledelse, idrettshistorie og prestasjonspsykologi, samt praktiske fag innen aktivitetslære. I tillegg til campaktivitetene er det i aktivitetslæreemnene undervisning i volleyball, basketball, fotball, livreddende førstehjelp og turn/ akrobatikk. 

Studiet kvalifiserer normalt til undervisning i kroppsøving i kombinasjon med lærerutdanning. Årsstudium i idrett kvalifiserer også til diverse instruktør-, trenerjobber innen idretten, i treningssentrene og i sport-adventurebransjen.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet i idrett består av fagmodulene treningslære, aktivitetslære, prestasjons-psykologi, adventure management og idrettens organisering og ledelse. Målet for studiet er å lære å legge til rette for fysisk aktivitet, slik at den både er utviklende og inspirerende.
I de ulike kursene er vi innom følgende:

  • Treningslære: Anatomi, bevegelsesanalyse, utholdenhetstrening og styrketrening.

  • Aktivitetslære: Løping, livredning, fotball, volleyball, turn, basketball, klatring, ski og padling

  • Prestasjonspsykologi: Gruppeprosesser, selvregulert læring, talentutvikling og motorisk læring.

  • Adventure management: Planlegging av en Adventure innen opplevelsesturisme.

  • Idrettens organisering og ledelse: idretts- historie og en oversikt over hvordan idretten i Norge er organisert

Hvert semester inneholder både teori- og aktivitetskurs. Timeplanen vil gi rom for å kombinere egentrening med studier

Organisering og læringsformer

Det vil bli lagt vekt på ulike arbeids- og undervisningsformer som: forelesninger, praktiske øvinger,camps og innleveringer, både individuelle og sammen med andre. Det legges vekt på selvstendig arbeid og studentenes ansvar for egen læring. Det forventes blant annet noe egentrening i forbindelse med treningslære og aktivitetslære. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført for å få anledning til å avlegge slutteksamen. Obligatoriske arbeidskrav må utføres og være godkjent i samme semester som undervisning i emnet pågår.
Studiet er ikke tilpasset fjernstudier.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skoleeksamen. Denne er i noen emner kombinert med innleveringer av gruppearbeid. I noen emner, der det er hensiktsmessig i forhold til formulert læringsutbytte, vil det også være praktiske ferdighetsprøver og vurdering av undervisningspraksis .

Studiemodell

Obligatoriske emner

Studiepoeng: 60

Høst 2019

Vår 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. sep. 2019 12:32:31