Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
 • Engelsk
 • Norsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i IT og digitalisering (2020–2023)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført bachelor i IT og digitalisering;

Kunnskap - fakta og teknikker

 • kjenne til digital representasjon og vite litt om hvordan datamaskiner og nettverk fungerer og virker sammen

 • kunne lage enkle program, organisere og lagre data, søke i datamengder og og formidle resultat

 • kunne prinsipper for analyse og visualisering av data for å oppdage og vise sammenhenger

 • kunne bruke og tilpasse vanlig programvare for kontorstøtte og virksomhetskritiske forretningssystemer for ERP

 • forstå muliggjørende teknologier som web, virtuell virkelighet, blokkjeder, sensorteknologi, kunstig intelligens, maskinlæring

 • vite hvordan digitalisering påvirker menneske, samfunn, forretningsprosesser, transport og klima

 • ha forståelse for prosjektering av digitalisering og omstilling for gevinstrealisering

 • kjenne til ny og relevant forskning og innovasjon innenfor digitalisering, vite hvordan man finner relevant og oppdatert litteratur

Ferdigheter - hvordan bruke kunnskaper for å løse problem

 • lage enkel programvare for å løse vanlige oppgaver innen digitalisering

 • legge en fornuftig plan for digitalisering av varierte arbeidsprosesser i en bedrift

 • finne og legge frem ny kunnskap som er relevant til et gitt digitaliseringsproblem

Generell kompetanse - bruke kunnskap og ferdighet for å være nyttig i samfunnet og på arbeidsplassen

 • kunne delta i utvikling av enkle programsystemer som tar hensyn til ønsker og begrensninger/krav fra både menneske, bedrift og samfunn.

 • være med på å planlegge og drive frem digitaliseringsprosjekt som gagner bedrift og samfunn

 • gi råd om fornuftig bruk av teknologi for digitalisering på kort og lang sik

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Digitalisering skjer når vi tar i bruk digital teknologi for å løse oppgaver. De første bedriftene i Norge ble delvis digitalisert på 1950-tallet. Digitaliseringen av våre privatliv startet på 1990-tallet. Digitalisering har gjort mye bra. Vi har fått mer av mangt, som demokratisering, innovasjon og effektivitet. Det har dessverre også gitt oss nye problemer. De som skal jobbe med digitalisering må kunne endel om de ulike teknologiene og hvordan de best kan brukes.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet har et førsteår som gir innføring i IT, det vil si programmering, databaser, visualisering, web, forretningssystemer, elektronisk handel. Andre og tredje år fokuserer på ulike nye muliggjørende teknologier for digitalisering av samfunn og industri. Det gis også valgemner innen digitalisering, men har kan man også ta valgemner fra andre økonomi, logistikk eller samfunnsfag. De som ønsker det kan bruke fjerde semester til utveksling (studere i utlandet) eller til utplassering i bedrift. Bacheloroppgave kan tas i siste semester. De fleste semestre består av fire emner. Noen av emnene på andre og tredje år vil bli gitt minst annet hvert år, slik at alle får en mulighet til å ta de.

Organisering og læringsformer

Vi ønsker å legge til rette for fleksible læringsformer og studentaktiv læring. Undervisningen foregår i klasserom og/eller på video, samt i forbindelse med laboratorieøvelser. Noe undervisning kan også skje samlingsbasert. Det meste av veiledning foregår under labøvelser og i diskusjonsforum tilknyttet hvert emne. Enkelte kurs vil bruke video også for å forklare og veilede til klassen. Alle emnene har klare arbeidskrav som må være godkjent Beskrivelse av arbeidskrav og læringsform ligger i de enkelte emnene.

Krav til studieprogresjon

Studiet er et fulltids studium. Høgskolen har egne regler for studieprogresjon for et fulltids studium (se websidene).

Vurdering

Studiet er gjennomført når alle obligatoriske emner er bestått og man har tatt minst 180 studiepoeng, og fått med seg godkjente valgemner. De fleste emner har en enkelt større avsluttende eksamen som avholdes i Molde. De fleste emner vil ha krav om blant annet innleveringer som skal være godkjent innen gitte frister, for å få lov til å ta eksamen. Noen emner kan i tillegg bruke andre eksamensformer som deleksamener, hjemmeeksamen eller mappevurdering.

Videre studier

Studiet kan kvalifisere til opptak ved masterstudier, men en må passe på å velge seg emner som kreves for opptak. Høgskolen har ikke egen mastergrad i digitalisering. Derimot tilbys en engelskspråklig Master in Logistics, der en bachelor i IT og digitalisering vil være relevant for å søke opptak (her bør du passe på å velge emner innen logistikk og statistikk, kanskje noe økonomi). Dette bachelorstudiet i IT og digitalisering kvalifiserer normalt ikke til å søke en ren Master i Informatikk andre steder, men unntak kan finnes. En Master i eksempelvis informasjonssystemer vil være mulig, men du må undersøke opptakskravene i god tid og sikre deg at du får tatt emner som er påkrevet for opptak.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2021 15:22:53