Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
 • Engelsk
 • Norsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i IT og digitalisering (2021–2024)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført bachelor i IT og digitalisering ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Kunnskap

 • kjenne til digital representasjon og vite litt om hvordan datamaskiner og nettverk fungerer og virker sammen

 • kunne lage enkle program, organisere og lagre data, søke i datamengder og og formidle resultat 

 • kunne prinsipper for analyse og visualisering av data for å oppdage og vise sammenhenger

 • kunne bruke og tilpasse vanlig programvare for kontorstøtte og virksomhetskritiske forretningssystemer for ERP

 • forstå muliggjørende teknologier som web, virtuell virkelighet, blokkjeder, sensorteknologi, kunstig intelligens, maskinlæring

 • vite hvordan digitalisering påvirker menneske, samfunn, forretningsprosesser, transport og klima

 • ha forståelse for prosjektering av digitalisering og omstilling for gevinstrealisering

 • kjenne til ny og relevant forskning og innovasjon innenfor digitalisering, vite hvordan man finner relevant og oppdatert litteratur

Ferdigheter - hvordan bruke kunnskaper for å løse problem

 • lage enkel programvare for å løse vanlige oppgaver innen digitalisering

 • legge en fornuftig plan for digitalisering av varierte arbeidsprosesser i en bedrift

 • finne og legge frem ny kunnskap som er relevant til et gitt digitaliseringsproblem

Generell kompetanse - bruke kunnskap og ferdighet for å være nyttig i samfunnet og på arbeidsplassen

 • kunne delta i utvikling av enkle programsystemer som tar hensyn til ønsker og begrensninger/krav fra både menneske, bedrift og samfunn.

 • være med på å planlegge og drive frem digitaliseringsprosjekt som gagner bedrift og samfunn

 • gi råd om fornuftig bruk av teknologi for digitalisering på kort og lang sikt

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Mer effektive prosesser og bedre brukeropplevelser er essensen av digitalisering. 

Som bachelorstudent på IT og digitalisering vil du få en innføring i viktige sider ved moderne databehandling og digitalisering. Med riktig bruk av teknologi er det mange som kan frigjøre store menger tid, ressurser og kompetanse, og utnytte dette mye bedre. Dette er kunnskaper som er etterspurte på mange arbeidsplasser.   

Studiet vil lære deg programmering og hvordan du planlegger og gjennomfører digitaliseringsprosjekter på arbeidsplassen din. Om du behersker dette på en god måte vil du ha gode forutsetninger for å lykkes i det nye jobbmarkedet. Du vil også få muligheten til å studere ett semester i utlandet på studentutveksling eller jobbe i en bedrift på utplassering.   

Innhold og oppbygging av studiet

Digitalisering skjer når vi tar i bruk digital teknologi for å løse oppgaver. Studiet gir deg en innføring i viktige sider ved moderne databehandling og digitalisering. Det vil gjøre deg i stand til å delta i IT-prosjekter, der denne teknologien utvikles, og til å forstå hvordan IT kan utnyttes til å forenkle   og forbedre arbeidsoppgaver. Samtidig vil du få trening i bruk av sentrale verktøy for styring av virksomheter, analyse av store datamengder og innovasjon. Du får kunnskap i å håndtere mange ulike arbeidsoppgaver innenfor offentlig og privat sektor.

Det vil gis anledning til å hente inn valgfag fra logistikk, økonomi, organisasjonsutvikling mm. i studieprogrammet, avhengig av emner som til enhver tid gis i våre øvrige studieprogrammer.

Organisering og læringsformer

Studiet har et førsteår som gir innføring i IT, det vil si programmering, databaser, visualisering, web, forretningssystemer, elektronisk handel. Andre og tredje år fokuserer på ulike nye muliggjørende teknologier for digitalisering av samfunn og industri.  De som ønsker det kan bruke fjerde semester til utveksling (studere i utlandet). Bacheloroppgave kan tas i siste semester med mulighet for utplassering i bedrift.  De fleste semestre består av fire emner.  Emnene på andre og tredje år vil bli gitt minst annet hvert år, slik at alle får en mulighet til å ta de.

Krav til studieprogresjon

Studiet er et fulltids studium. Høgskolen har egne regler for studieprogresjon for et fulltids studium (se websidene).

Vurdering

Studiet er gjennomført når alle obligatoriske emner er bestått og man har tatt minst 180 studiepoeng, hvorav minst 105 må være IT-emner. Resten kan tas fra de andre studiene ved høgskolen som økonomi, logistikk eller samfunnsfag. De fleste emner har en enkelt større avsluttende eksamen som avholdes i Molde. De fleste emner vil ha krav om blant annet innleveringer som skal være godkjent innen gitte frister, for å få lov til å ta eksamen. Noen emner kan i tillegg bruke andre eksamensformer som deleksamener, hjemmeeksamen eller mappevurdering

Videre studier

Studiet kan kvalifisere til opptak ved masterstudier, men en må passe på å velge seg emner som kreves for opptak. Høgskolen har ikke egen mastergrad i digitalisering. Derimot tilbys en engelskspråklig Master in Logistics, der en bachelor i IT og digitalisering vil være relevant for å søke opptak (her bør du passe på å velge emner innen logistikk og statistikk, kanskje noe økonomi). Dette bachelorstudiet i IT og digitalisering kvalifiserer normalt ikke til å søke en ren Master i Informatikk andre steder, men unntak kan finnes. En Master i eksempelvis informasjonssystemer vil være mulig, men du må undersøke opptakskravene i god tid og sikre deg at du får tatt emner som er påkrevet for opptak.

Studiemodell

Høst 2021

Vår 2022

Høst 2022

Obligatoriske emner.

Valgbare IBE-emner 3. semester

22.5 SP valgfrie emner. Se oversikt: www.himolde.no/studier/emner/

Vår 2023

Valgbare emner 4. semester

Utvekslingssemester eller 30 SP valgfrie emner. Se oversikt: www.himolde.no/studier/emner/

Høst 2023

Valgbare IBE-emner 5. semester

30 studiepoeng totalt. Velg IBE-emner eller andre emner. Se oversikt: www.himolde.no/studier/emner/

Vår 2024

Obligatoriske emner.

Valgbare IBE-emner 6. semester

Bacheloroppgave og valgfrie emner, for eksempel som under. Husk minst 105 SP IT-emner for å få vitnemål. Se oversikt over emner: www.himolde.no/studier/emner/

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juli 2021 23:22:40