Hva lærer du? (2020–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i juss og administrasjon

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskap 

 • ha bred kunnskap om sentrale problemstillinger og teorier om politiske strukturer og prosesser,og om metoder innenfor fagområdene juss og samfunnsfag

 • ha kunnnskap om sammenhenger mellom samfunnsutvikling, politikk og juss

 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen juss, stats- og organisasjonsvitenskapelige fag kunne tilegne seg ny kunnskap innenfor fagområdene juss, stats- og organisasjonsvitenskapelige fag 

 

Ferdigheter 

 • anvende samfunnsvitenskapelig og juridisk metode i analyser og på praktiske problemstillinger

 • håndtere sentrale områder innen politisk teori, organisasjonsteori, internasjonalisering og sentrale samfunnsorganisasjoners oppbygging

 • reflektere over egen faglige utøvelse og justere den under veiledning

 • eflektere over sentrale utviklingstrekk innen politikk, juss og samfunn 

 

Generell kompetanse 

 • kunne gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i henhold til metodiske og etiske prinsipper for vitenskaplig forskning.

 • ha respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet og ser betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, både selvstendig og i samarbeid med andre

 • kunne formidle sentrale teorier innen fagområdene, og bruke faget til å identifisere ulike typer problemstillinger og løsninger

 • kunne utveksle erfaringer og synspunkter med andre innenfor fagområdet juss og samfunnsfag og gjennom dette bidra til utvikling av en god praksis i sin yrkesutøvelse

 • ha god evne til skriftlig formidling av et vitenskapelig tema

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2020 06:33:00