Hva lærer du? (2022–2025)

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i juss og administrasjon

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha:

Kunnskaper

 • ha bred kunnskap om sentrale problemstillinger og teorier om politiske strukturer og prosesser, og om metoder innenfor fagområdene juss og samfunnsfag,

 • ha kunnskap om sammenhenger mellom samfunnsutvikling, politikk, juss og organisasjoner,

 • kjenne til sentrale forskningsarbeid innen fagområdene juss, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, og

 • kunne tilegne seg ny kunnskap innen fagområdene juss, statsvitenskap, organisasjon og ledelse. 

Ferdigheter 

 • anvende samfunnsvitenskapelig og juridisk metode i analyser og på praktiske problemstillinger,

 • reflektere over sentrale områder innen ledelse, politisk teori, organisasjonsteori, globalisering og sentrale samfunnsorganisasjoners oppbygging,

 • reflektere over egen faglige utøvelse og justere den under veiledning, og

 • reflektere over sentrale utviklingstrekk innen politikk, juss og samfunn. 

Generell kompetanse 

 • kunne gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i henhold til metodiske og etiske prinsipper for vitenskapelig forskning,

 • ha respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet, og se betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger,

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, både selvstendig og i samarbeid med andre,

 • kunne formidle sentrale teorier innen fagområdene, og bruke faget til å identifisere ulike typer problemstillinger og løsninger,

 • kunne utveksle erfaringer og synspunkter med andre innenfor fagområdet juss og samfunnsfag, og gjennom dette bidra til utvikling av en god praksis i sin yrkesutøvelse, og

 • ha god evne til skriftlig og muntlig formidling av et vitenskapelig tema.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. okt. 2022 04:36:50