Oppbygging og gjennomføring (2020–2023)

Informasjon om studiet

Bachelorstudiet i juss og administrasjon er sammensatt av juridiske, samfunnsvitenskapelige og organisasjonsvitenskapelige emner. Studiet gir et unikt utgangspunkt for forståelse av oppbygningen og funksjonsmåten til det norske politiske og administrative systemet med vekt på både juridiske og politiske innfallsvinkler og virkemåter. Studiet vil ha et globalt perspektiv, der det blir lagt særlig vekt på endringer i politiske og juridiske vilkår og rammebetingelser. 

Utdanningen kvalifiserer for arbeid både innen offentlig og privat sektor. Studiet gir spesielle kvalifikasjoner for administrativt arbeid knyttet til omstillings-, utviklings- og utredningsarbeid. Studiet gir også gode forutsetninger for stillinger som innebærer informasjonsarbeid og samfunnskontakt.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er bygd opp slik at de juridiske, samfunnsvitenskapelige og organisasjonsvitenskapelige emnene er integrert over tre år.

Organisering og læringsformer

Studiet benytter undervisningsformer som forelesninger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner, diskusjoner og innleveringer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført for å få anledning til å avlegge slutteksamen.

Studiet er et heldtidsstudium og det er forventet at arbeidsomfang på omkring 40 timer pr. uke.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Slutteksamen, deleksamen og prosjektoppgave


Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. mai 2020 04:25:34