Oppbygging og gjennomføring (2022–2025)

Informasjon om studiet

Studiet gir grunnleggende kunnskaper innen fagområdene juss, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, samt i samspillet mellom politikk, juss og administrasjon. Det er en allsidig og bred grunnutdanning med en unik fagkombinasjon der juss er et sentralt støttefag. Samfunns- og næringslivet blir i økende grad lovregulert, noe som øker samfunnets behov for juridisk kompetanse. Studiet gjør deg i stand til å forstå sentrale forhold, og endring og stabilitet, i samfunn, politikk, juss og organisasjoner, fra det lokale til det globale plan. Studiet gir et unikt utgangspunkt for forståelse av oppbygningen og funksjonsmåten til det norske politiske og administrative systemet med vekt på både juridiske, politiske og organisasjons- og ledelsesteoretiske innfallsvinkler, og for forståelse av prosesser i og mellom organisasjoner både i offentlig og privat sektor.

Utdanningen kvalifiserer for arbeid i ulike typer stillinger, og gir også et godt grunnlag for videre utdanning på masternvå. Studiet gir spesielle kvalifikasjoner for administrativt arbeid knyttet til saksbehandling, omstillingsarbeid, personalarbeid, evaluering og utredning. Studiet gir også gode forutsetninger for å gå inn i stillinger som innebærer informasjonsarbeid og samfunnskontakt.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er bygd opp slik at emner innen fagområdene juss, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, og metodefag, er integrert over tre år. Se tabellen over emnene nedenfor.

Organisering og læringsformer

For å oppnå læringsutbyttet, benytter studiet varierte undervisningsformer som forelesninger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner, diskusjoner og innleveringer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført for å få anledning til å avlegge slutteksamen. Noen av arbeidskravene gjennomføres som gruppearbeid. Det legges vekt på at studentene skal delta aktivt i undervisningen. Canvas brukes som læringsplattform.

Presentasjon og diskusjon av forskning inngår som en naturlig del av mange kurs. Trening i akademisk og juridisk skrivemåte er også gjennomgående vektlagt på introduksjonsseminar o.l. og i flere emner gjennom innleveringsoppgave som arbeidskrav. Det legges opp til at studentene skal lære seg å selv kunne foreta egne forskningsbaserte studier, særlig i emnene SAF112 Samfunnsvitenskapelige metoder og statistikk, ADM280 Evaluering og ADM650 Bacheloroppgaven.

Studiet er et heltidsstudium og det er forventet et arbeidsomfang på omkring 40 timer pr. uke.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Du vil møte varierte vurderingsformer gjennom studiet. Hovedtypene av vurderingsformer er slutteksamen, deleksamen og prosjektoppgave/presentasjon, noen av de gruppebaserte.

Studiemodell

Høst 2022

Vår 2023

Høst 2023

Vår 2024

Høst 2024

Valgemner

Merk at valgemnene som tilbys i 3. semester, også kan tas i 5. semester

Vår 2025

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. okt. 2022 04:36:51