Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i juss og administrasjon (2019–2022)

Informasjon om studiet

Bachelorstudiet i juss og administrasjon er sammensatt av juridiske, samfunnsvitenskapelige og organisasjonsvitenskapelige emner. Studiet gir et unikt utgangspunkt for forståelse av oppbygningen og funksjonsmåten til det norske politiske og administrative systemet med vekt på både juridiske og politiske innfallsvinkler og virkemåter. Studiet vil ha et globalt perspektiv, der det blir lagt særlig vekt på endringer i politiske og juridiske vilkår og rammebetingelser. 

Utdanningen kvalifiserer for arbeid både innen offentlig og privat sektor. Studiet gir spesielle kvalifikasjoner for administrativt arbeid knyttet til omstillings-, utviklings- og utredningsarbeid. Studiet gir også gode forutsetninger for stillinger som innebærer informasjonsarbeid og samfunnskontakt.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskap 

 • ha bred kunnskap om sentrale problemstillinger og teorier om politiske strukturer og prosesser,og om metoder innenfor fagområdene juss og samfunnsfag

 • ha kunnnskap om sammenhenger mellom samfunnsutvikling, politikk og juss

 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen juss, stats- og organisasjonsvitenskapelige fag kunne tilegne seg ny kunnskap innenfor fagområdene juss, stats- og organisasjonsvitenskapelige fag 

 

Ferdigheter 

 • anvende samfunnsvitenskapelig og juridisk metode i analyser og på praktiske problemstillinger

 • håndtere sentrale områder innen politisk teori, organisasjonsteori, internasjonalisering og sentrale samfunnsorganisasjoners oppbygging

 • reflektere over egen faglige utøvelse og justere den under veiledning

 • eflektere over sentrale utviklingstrekk innen politikk, juss og samfunn 

 

Generell kompetanse 

 • kunne gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i henhold til metodiske og etiske prinsipper for vitenskaplig forskning.

 • ha respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet og ser betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, både selvstendig og i samarbeid med andre

 • kunne formidle sentrale teorier innen fagområdene, og bruke faget til å identifisere ulike typer problemstillinger og løsninger

 • kunne utveksle erfaringer og synspunkter med andre innenfor fagområdet juss og samfunnsfag og gjennom dette bidra til utvikling av en god praksis i sin yrkesutøvelse

 • ha god evne til skriftlig formidling av et vitenskapelig tema

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Behovet for juridisk kompetanse er stort både i offentlig og privat sektor. Studiet gir kunnskap om viktige deler av vårt rettssystem. Studentene får kompetanse i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål, i å finne fram til rettskilder og å anvende disse.

Ved å kombinere juss, statsvitenskapelige og administrative fag, får du en allsidig og bred grunnutdanning som gjør deg i stand til å forstå sentrale forhold i samfunn, organisasjoner og politikk, lokalt og globalt.

Studiet gir grunnleggende kunnskaper i juss, statsvitenskap og organisasjonsteori, samt i samspillet mellom juss, politikk og organisasjon. Det tas utgangspunkt i et globalt perspektiv der det blir lagt særlig vekt på endring i politiske og juridiske vilkår og rammebetingelser. Studiet vil også gi en innføring i juridisk og samfunnsvitenskapelig metode.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er bygd opp slik at de juridiske, samfunnsvitenskapelige og organisasjonsvitenskapelige emnene er integrert over tre år.

Organisering og læringsformer

Studiet benytter undervisningsformer som forelesninger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner, diskusjoner og innleveringer. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført for å få anledning til å avlegge slutteksamen.

Studiet er et heldtidsstudium og det er forventet at arbeidsomfang på omkring 40 timer pr. uke.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Slutteksamen, deleksamen og prosjektoppgave


Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer for arbeid både innen offentlig og privat sektor. Studiet gir spesielle kvalifikasjoner for administrativt arbeid knyttet til omstillings-, utviklings- og utredningsarbeid. Studiet gir også gode forutsetninger for stillinger som innebærer informasjonsarbeid og samfunnskontakt.

Videre studier

Med en bachelorgrad kan du søke opptak til masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse  ved HiMolde eller masterstudier ved andre universitet og høgskoler.

En bachelorgrad i Juss og administrasjon som inneholder emner i komparativ og internasjonal politikk, vil kvalifisere til opptak på masterstudier i statsvitenskap. 

Studiemodell

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Obligatoriske emner

Høst 2021

Vår 2022

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 04:37:01