Programmet er nedlagt

Hva lærer du? (2020–2021)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskap

 • ha innsikt i hvordan rettssystemet er bygd opp og hvilke verdier det bygger på

 • forstå forskjellen mellom utøving av offentlig myndighet og privat autonomi

 • ha grunnleggende kunnskap om juridisk metode

 • ha gode kunnskaper innen utvalgte rettsområder som arv- og familierett, kontraktsrett og forvaltningsrett

 • ha kjennskap til forskings- og utviklingsarbeid innen fagområdet 

 

Ferdigheter

 • ha grunnleggende ferdigheter i å tolke og å bruke lovregler på konkrete problemstillinger

 • kunne framstille innholdet i rettsregler for andre

 • kunne identifisere juridiske problemstillinger

 • kunne drøfte et juridisk problem muntlig og skriftlig

 

Generell kompetanse 

 • ha et godt grunnlag for videre studier som kan gi bachelor- eller mastergrad i jus eller i andre fag

 • ha grunnleggende ferdigheter i argumentasjonsteknikk

 • ha forståelse for hvordan rettsregler virker inn på offentlig og privat virksomhet

 • ha forståelse for hvordan rettssystemet er med på å sikre forutberegnlige vilkår for økonomisk samhandling og utøvelse av offentlig myndighet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 04:36:57