Programmet er nedlagt

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studienivå:
Årsstudium

Studieplan for Årsstudium i juss (2019–2020)

Informasjon om studiet

Årsstudium i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens øvrige studier. Tilbudet er også meget relevant for ansatte i offentlig eller privat virksomhet som ønsker tilleggsutdanning innen juss.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskap

 • ha innsikt i hvordan rettssystemet er bygd opp og hvilke verdier det bygger på

 • forstå forskjellen mellom utøving av offentlig myndighet og privat autonomi

 • ha grunnleggende kunnskap om juridisk metode

 • ha gode kunnskaper innen utvalgte rettsområder som arv- og familierett, kontraktsrett og forvaltningsrett

 • ha kjennskap til forskings- og utviklingsarbeid innen fagområdet 

 

Ferdigheter

 • ha grunnleggende ferdigheter i å tolke og å bruke lovregler på konkrete problemstillinger

 • kunne framstille innholdet i rettsregler for andre

 • kunne identifisere juridiske problemstillinger

 • kunne drøfte et juridisk problem muntlig og skriftlig

 

Generell kompetanse 

 • ha et godt grunnlag for videre studier som kan gi bachelor- eller mastergrad i jus eller i andre fag

 • ha grunnleggende ferdigheter i argumentasjonsteknikk

 • ha forståelse for hvordan rettsregler virker inn på offentlig og privat virksomhet

 • ha forståelse for hvordan rettssystemet er med på å sikre forutberegnlige vilkår for økonomisk samhandling og utøvelse av offentlig myndighet.

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Juss er et spennende fagfelt og gir kompetanse til å løse viktige problemer og konflikter. Juskunnskaper gir også kompetanse til å drive og organisere virksomheter.

Årsstudium i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens øvrige studier. Tilbudet er også meget relevant for ansatte i offentlig eller privat virksomhet som ønsker tilleggsutdanning innen juss.

Behovet for juridisk kompetanse er stort både i offentlig og privat sektor. Studiet gir kunnskap om viktige deler av vårt rettssystem. Studentene får kompetanse i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål, i å finne fram til rettskilder og å anvende disse.

Organisering og læringsformer

Forelesninger, seminarer og øvingsoppgaver

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Slutteksamen. 

 

Jobbmuligheter

Behovet for juridisk kompetanse er til stede i nær sagt alle deler av offentlig sektor, private bedrifter og organisasjoner. Som saksbehandler i en kommune, ansatt i helsesektoren, personalleder i privat sektor og lignende, har du behov for kunnskap om rettsregler og hvordan du anvender disse på konkrete problemstillinger.

Videre studier

Studiet tilsvarer første året på integrert master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen og vil gir fritak for tilsvarende fag på dette studiet. Det tilsvarer videre første året på bachelor i rettsvitenskap eller juss på Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. Fag fra årsstudiet kan inngå i bachelorstudier ved Høgskolen i Molde.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 04:36:58