Hva lærer du? (2022–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Trygg legemiddelhåndtering

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

 • har avansert kunnskap i forsvarlig legemiddelhåndtering knyttet til faglig, etisk, praktisk og juridisk kunnskap

 • har inngående kunnskap om forbedringsarbeid ved legemiddelhåndtering

 • har utdypende kunnskap om pasientsikkerhet ved legemiddelbruk

Ferdigheter

 • kan anvende og kritisk vurdere aktuelle forskrifter og offentlige utredninger som er styrende for riktig legemiddelbruk

 • kan gjennomføre systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasienten/brukers legemiddelbruk

 • kan analysere og vurdere komplekse problemstillinger og handle i vanskelige situasjoner ved legemiddelhåndtering

 • kan anvende teori og vitenskapelig forskning som ivaretar riktig legemiddelhåndtering

 • kan utføre forbedringsarbeid innen legemiddelhåndtering, og bidra til implementering av riktig legemiddelbruk i praksis

Generell kompetanse

 • kan ivareta pasientsikkerheten ved legemiddelbruk

 • kan veilede og ta ansvar for opplæring av kollegaer i riktig legemiddelbruk

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og forbedringsprosjekter på sin arbeidsplass

 • kan bidra til nytenkning innen legemiddelhåndtering og i innovasjonsprosesser

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 04:36:41