Fakta om programmet

Studiepoeng:
90
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
  • Norsk
  • Engelsk
Studienivå:
Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år

Studieplan for Erfaringsbasert master i logistikk (2021–2024)

Informasjon om studiet

Studiet dekker hovedelementene i MSc in Logistics (120 stp). Forskjellen er faglig fordypning som utgjør 30 studiepoeng. All undervisning foregår på engelsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk etter ønske. Det er ønskelig at masteroppgaven knyttes til en problemstilling på egen arbeidsplass. I arbeidet med masteroppgaven inngår det et fem-dagers kurs i forskningsmetode (LOG904-101 Research Design) og i tillegg er det obligatorisk å skrive en forstudie (LOG904-100 Proposal). I studiet kan det inngå tre intensive ukesseminarer fra masterstudentenes seminarrekke etter studentenes eget valg. På disse seminarene er det obligatorisk oppmøte, alle dager. Alternativt kan studentene velge ett fullt 7.5 studiepoengsemne som undervises over hele semesteret.

Det forventes at studentene selv tar ansvar for å planlegge sitt eget studie i samråd med arbeidsgiver. Dersom det er vanskelig å gjennomføre planen slik det er satt opp, er det mulig å bytte om på sekvensering av fag. Dette må den enkelte student planlegge selv. 

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha følgende:

Kunnskaper:

 

  • ha god oversikt over teori og sentrale forskningsområder i SCM og logistikk generelt

  • ha spesialisert kunnskap innenfor utvalgte emner innen SCM og logisitkk

  • ha avansert kunnskap om hvordan SCM og logistikk er relatert til relevante teorier innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi.

Ferdigheter:

 

  • kunne anvende og kombinere ulike teorier for å løse logistikkutfordringer i en virksomhet.

  • kunne lede tverrfaglige prosjekt relatert til effektivisering av verdikjeden innenfor virksomhetens strategiske mål.

  • kunne delta i forskningsprosjekter for å framskaffe ny kunnskap innenfor fagområdet.

 

Generell kompetanse:

 

  • kunne kommunisere faglige problemstillinger innenfor SCM og logistikk både på et faglig ekspertnivå og overfor personer med annen fagbakgrunn.

  • kunne sette seg inn i ny forskningslitteratur innen SCM og logistikk og vurdere denne på en kritisk og reflektert måte.

Opptak

Fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende høgskole/universitetsutdanning av minst 3 års varighet innen logistikk, økonomi-administrasjon, informatikk eller lignende med karaktersnitt C eller bedre.

 

2 års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelorgrad.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Studiet dekker hovedelementene i MSc in Logistics (120 stp). Forskjellen er faglig fordypning som utgjør 30 studiepoeng. All undervisning foregår på engelsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk etter ønske. Det er ønskelig at masteroppgaven knyttes til en problemstilling på egen arbeidsplass. I arbeidet med masteroppgaven inngår det et fem-dagers kurs i forskningsmetode (LOG904-101 Research Design) og i tillegg er det obligatorisk å skrive en forstudie (LOG904-100 Proposal). I studiet kan det inngå tre intensive ukesseminarer fra masterstudentenes seminarrekke etter studentenes eget valg. På disse seminarene er det obligatorisk oppmøte, alle dager. Alternativt kan studentene velge ett fullt 7.5 studiepoengsemne som undervises over hele semesteret.

Det forventes at studentene selv tar ansvar for å planlegge sitt eget studie i samråd med arbeidsgiver. Dersom det er vanskelig å gjennomføre planen slik det er satt opp, er det mulig å bytte om på sekvensering av fag. Dette må den enkelte student planlegge selv. 

Innhold og oppbygging av studiet

Studentene gjennomfører kurs i henhold til studieplanen med 15 studiepoeng per semester i de fire første semestre. I løpet av fjerde/ femte semester skal studenten utarbeide prosjektbeskrivelse (LOG904-100 Proposal, 5 studiepoeng) som er obligatorisk. Dette er kun en skriflitg eksamen (ikke muntlig fremføring). Masteroppgaven skrives i femte og sjette semester.

Seminaret LOG904-101 Research design (del av seminarserien LOG904) inngår som en del av masteroppgaven. Dette innebærer obligatorisk oppmøte i en uke i et høstsemester. Det samme gjelder de 3 øvrige valgfrie seminarene (obligatorisk fremøte).

Du kan finne flere tilleggsopplysninger om våre masterprogram her https://www.himolde.no/english/studies/programmes/master-programmes-in-logistics/index.html.

 

Organisering og læringsformer

Studentene gjennomfører kurs i henhold til studieplanen med 15 studiepoeng per semester i de fire første semestre. I løpet av tredje, fjerde eller femte semester skal studenten utarbeide en obligatorisk prosjektbeskrivelse (LOG904-100 Proposal). Denne skal leveres skriftlig og forsvares muntlig overfor veileder og en uavhengig sensor. Masteroppgaven skrives normalt i femte og sjette semester.

Seminaret LOG904-101 Research design (del av seminarserien LOG904) er nødvendig for å starte på  masteroppgaven. Dette innebærer obligatorisk oppmøte i en uke i et høstsemester. 

Du kan finne flere tilleggsopplysninger om våre masterprogram her  https://www.himolde.no/english/studies/programmes/master-programmes-in-logistics/index.html.

 

 

Arbeidsformer

Studiet er lagt opp hovedsaklig med vanlige ett-semesters emner, basert på forelesninger og øvelser, med obligatoriske og i noen tilfeller karaktergivende innleveringsoppgaver. Det er valgt emner som det skal være mulig å gjennomføre uten å måtte delta fysisk på forelesninger. Det kan finnes unntak for noen emner som kjøres samlingsbasert. I så tilfelle er oppmøte sterkt å anbefale, og det kan hvis faglig sett nødvendig, kreves obligatorisk oppmøte. Eventuelle samlingsbaserte kurs vil bli kunngjort i god tid på forhånd. 

Studiet er ikke lagt opp som et nettbasert studium. Det stilles således større krav til studentene med hensyn til egenstudier og ansvar for egen læring. Det er krav til oppmøte i ett obligatorisk seminar i forsknigsmetode (Research Design) som går i høstsemesteret samt andre ukesseminarer dersom studentene velger dette. Seminarene er ordinært satt opp i tredje semester, men studentene kan selv velge å fordele disse over flere høstsemestre hvis de ønsker. 

Krav til studieprogresjon

Ved avsluttet studium kan det i mastergraden bare inngå emner hvor eksamen er bestått innenfor de siste fem år. For å få karaktersatt masteroppgaven må studenten ha bestått 60 studiepoeng.

Vurdering

Skriftlige skoleeksamener og karaktergivende innleveringsoppgaver.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for lederstillinger i bedrifter og organisasjoner hvor logistikk er en sentral problemstilling.

Videre studier

Ved å bygge på med 30 studiepoeng med metode og fordypningsemner kan studiet kvalifisere til PhD studier i Norge og ulandet.

Studiemodell

Høst 2021

Obligatoriske emner 82,5 studiepoeng + Seminarer 7,5 studiepoeng

Vår 2022

Obligatoriske emner 82,5 studiepoeng + Seminarer 7,5 studiepoeng

Høst 2022

Obligatoriske emner 82,5 studiepoeng + Seminarer 7,5 studiepoeng

Seminars in Logistics

Vår 2023

Vår 2024

Obligatoriske emner 82,5 studiepoeng + Seminarer 7,5 studiepoeng

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2021 16:22:39