Hva lærer du? (2020–2023)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha følgende:

Kunnskap

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer innenfor fagområdet, som innkjøp,

 • produksjonsplanlegging, lagerstyring, distribusjon og verdikjedeanalyse

 • ha innsikt i analytisk metode og tenkning innenfor fagfeltet

 • forstå grunnleggende bedrifts- og samfunnsøkonomi

 • ha bedrifts- og samfunnsperspektiv på næringslivets og personers transportbehov

 Ferdigheter

 • kunne anvende grunnleggende teorier for å løse logistikkutfordringer i en virksomhet. Studiet

 • har fokus på hele virksomhetens verdikjede

 • kunne delta i tverrfaglige prosjekt og kunne analysere logistikkløsninger for den samlede

 • verdikjeden til virksomheten samtidig som virksomhets strategiske mål og behov tilfredsstilles

 • kunne sette seg inn i ny teori på området og kunne anvende denne teorien for å løse aktuelle

 • problemstillinger i verdikjeden på både bedre og nye måter

Generell kompetanse

 •  kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, samt se problemstillinger og løsninger på disse

 • kunne planlegge og gjennomføre lengre prosjekt, alene og i gruppe

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2020 12:33:16